Przy małej konkurencyjności na rynku zamawiający będzie mógł wydłużyć okres, za jaki wykonawcy składają wykaz zrealizowanych wcześniej inwestycji. Z kolei zaświadczenia z banku potwierdzające zdolność kredytową lub ilość posiadanych środków będą musiały dotyczyć stanu nie dalej niż sprzed miesiąca.
Zmiany te proponuje resort rozwoju w projekcie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności i form, w jakich dokumenty te mogą być składane. To będzie najważniejszy akt wykonawczy do nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (czeka na podpis prezydenta), który niejednokrotnie będzie decydować o tym, czy dana firma może wystartować w przetargu.
Z jednej strony rozporządzenie określi dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca nie podlega wykluczeniu z przetargu. Tak jak dotychczas będą to np. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające niekaralność prezesa zarządu za niektóre przestępstwa, urzędów skarbowych na temat niezalegania z podatkami czy ZUS o płaceniu składek za pracowników. Nowością jest możliwość żądania oświadczeń potwierdzających, że wobec wykonawców nie wydano wyroku lub prawomocnej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłacaniem podatków czy składek ZUS. Tych dokumentów będzie można wymagać nie tylko od wykonawców, ale i podwykonawców.