Przy małej konkurencyjności na rynku zamawiający będzie mógł wydłużyć okres, za jaki wykonawcy składają wykaz zrealizowanych wcześniej inwestycji. Z kolei zaświadczenia z banku potwierdzające zdolność kredytową lub ilość posiadanych środków będą musiały dotyczyć stanu nie dalej niż sprzed miesiąca.
Zmiany te proponuje resort rozwoju w projekcie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności i form, w jakich dokumenty te mogą być składane. To będzie najważniejszy akt wykonawczy do nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (czeka na podpis prezydenta), który niejednokrotnie będzie decydować o tym, czy dana firma może wystartować w przetargu.
Z jednej strony rozporządzenie określi dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca nie podlega wykluczeniu z przetargu. Tak jak dotychczas będą to np. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające niekaralność prezesa zarządu za niektóre przestępstwa, urzędów skarbowych na temat niezalegania z podatkami czy ZUS o płaceniu składek za pracowników. Nowością jest możliwość żądania oświadczeń potwierdzających, że wobec wykonawców nie wydano wyroku lub prawomocnej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłacaniem podatków czy składek ZUS. Tych dokumentów będzie można wymagać nie tylko od wykonawców, ale i podwykonawców.
Z drugiej strony rozporządzenie wskaże, jakie dokumenty należy składać na potwierdzenie spełniania warunków sformułowanych przez organizatora przetargu. Tak jak dzisiaj doświadczenie potwierdzać będzie wykaz wcześniej zrealizowanych zamówień. Przy robotach budowlanych dodatkowo przedsiębiorcy będą musieli przedstawiać informacje o tym, czy zostały one wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
– Nie wiadomo, o jakie prawo budowlane chodzi. Jeśli o polskie, to nie wiem, w jaki sposób mają to potwierdzać wykonawcy zagranicznych inwestycji – zauważa Artur Wawryło, ekspert Centrum Obsługi Zamówień Publicznych.
Tak jak dotąd dokumenty z KRK będą mogły być wystawione na sześć, a z urzędów skarbowych i ZUS na trzy miesiące przed terminem składania ofert. Bardziej aktualne mają być natomiast informacje z banków na temat zdolności kredytowej lub ilości posiadanych środków. Muszą potwierdzać stan w okresie nie wcześniejszym niż miesiąc przed terminem składania ofert.
Nowością będzie możliwość składania wykazu robót budowlanych wykonanych wcześniej niż przed pięcioma laty. Zamawiający będzie mógł na to zezwolić w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji społecznych