W tych miejscach będzie się można dowiedzieć także o adresie poczty elektronicznej, pod który należy kierować pisma.

Tak stanowi projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, który znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Zgodnie z nim skargi i wnioski będzie można wnosić na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu, a także ustnie do protokołu. 

Jeżeli skarżący zdecyduje się złożyć pismo osobiście w siedzibie sądu, będzie mógł to zrobić u pracowników biura podawczego lub – jeżeli tak zdecyduje prezes danego sądu – u pracowników innej komórki organizacyjnej.

W sytuacji gdy skarga lub wniosek będą miały braki uniemożliwiające ustalenie, jakiej sprawy dotyczą, wnoszący zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Jeżeli nie zrobi tego w terminie, skarga lub wniosek zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W wezwaniu skarżący zostanie powiadomiony o tych konsekwencjach.

Jeżeli skarga będzie wynikać z materiału prasowego, redakcja, która go przesłała do sądu, zostanie powiadomiona o wyniku postępowania wszczętego na tej podstawie.

Projekt przewiduje ponadto, że w sytuacji gdyby skarga dotyczyła np. popełnienia przestępstwa, organ odpowiedzialny za jej rozpatrzenie niezwłocznie prześle jej kopię do prokuratury.

Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach międzyresortowych