Minister administracji i cyfryzacji ustalił wzór metryki sprawy, jaka będzie dołączana do wszystkich dokumentów w sprawach administracyjnych (rozporządzenie z 6 marca 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 250).
Będzie ona obowiązkowa także dla spraw prowadzonych w trybie elektronicznym.
Każda metryka musi zawierać oznaczenie sprawy: datę wszczęcia lub znak sprawy; tytuł sprawy (zwięzłe określenie przedmiotu, którego dotyczy); datę dokonanej czynności; określenie osoby podejmującej daną czynność (nazwisko, imię, stanowisko); określenie podejmowanej czynności oraz wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność.
W konsekwencji możliwe będzie precyzyjne ustalenie, jacy urzędnicy uczestniczyli w przygotowaniu decyzji.
Osoba, która złożyła wniosek o wydanie decyzji, zawsze będzie mogła zapoznać się z metryką.
Wprowadzenie obowiązku zakładania metryki powinno ułatwić nam kontakt z urzędnikiem prowadzącym sprawę.

Rozporządzenie weszło w życie 7 marca 2012 r.