Artykuły 227–231 p.r. regulują zasady sporządzania wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Omówiono wymogi wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, przede wszystkim wymogi formalne wniosku, obowiązek złożenia odpowiednich oświadczeń i powiadomienia właściwych organów, a także kwestię zaliczki na wydatki postępowania.

Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 10)>>>

Artykuły 232–237 p.r. dotyczą postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. Komentarz wyjaśnia zasady rozpoznawania wniosku i wydawania postanowienia o otwarciu tego postępowania, a także obowiązki dokonywania właściwych doręczeń i obwieszczeń. Przedstawiono również regulacje dotyczące zażaleń na postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy również omawianie przepisów dotyczących skutków otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, zawartych w art. 238–260 p.r. W niniejszym odcinku omawiamy art. 238-249. Omówione zostały w nich m.in. zasady ustanowienia nadzorcy sądowego, skutki otwarcia postępowania co do majątku dłużnika, jego uczestnictwa w systemie płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych i zawartych przez niego umów. Komentarz obejmuje również zasady dokonywania potrąceń w toku przyspieszonego postępowania układowego, prowadzenia innych postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi, a także postępowań egzekucyjnych względem dłużnika. 

POPRZEDNIE CZĘŚCI KOMENTARZA UKAZAŁY SIĘ:

cz. 1 – 22 września 2015 r. (DGP nr 184),

cz. 2 – 27 października 2015 r. (DGP nr 209),

cz. 3 – 24 listopada 2015 r. (DGP nr 228),

cz. 4 – 29 grudnia 2015 r. (DGP nr 252),

cz. 5 – 26 stycznia 2016 r. (DGP nr 16),

cz. 6 – 23 lutego 2016 r. (DGP nr 36),

cz. 7 – 22 marca 2016 r. (DGP nr 56),

cz. 8 – 26 kwietnia 2016 r. (DGP nr 80),

cz. 9 – 17 maja 2016 (DGP nr 94).

Następna część komentarza ukaże się 26 lipca 2016 r.

Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 10)>>>

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI

W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

● z 5 lipca 2001 r. o cenach

● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

● z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go tutaj>>