Przedstawiamy dziesiątą część komentarza do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.). W niniejszej części omawiamy normy prawne zawarte w przepisach art. 218-249 p.r.
Artykuły 227–231 p.r. regulują zasady sporządzania wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Omówiono wymogi wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, przede wszystkim wymogi formalne wniosku, obowiązek złożenia odpowiednich oświadczeń i powiadomienia właściwych organów, a także kwestię zaliczki na wydatki postępowania.