Przedstawiamy dziesiątą część komentarza do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.). W niniejszej części omawiamy normy prawne zawarte w przepisach art. 218-249 p.r.
Artykuły 227–231 p.r. regulują zasady sporządzania wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Omówiono wymogi wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, przede wszystkim wymogi formalne wniosku, obowiązek złożenia odpowiednich oświadczeń i powiadomienia właściwych organów, a także kwestię zaliczki na wydatki postępowania.
Artykuły 232–237 p.r. dotyczą postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. Komentarz wyjaśnia zasady rozpoznawania wniosku i wydawania postanowienia o otwarciu tego postępowania, a także obowiązki dokonywania właściwych doręczeń i obwieszczeń. Przedstawiono również regulacje dotyczące zażaleń na postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.
W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy również omawianie przepisów dotyczących skutków otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, zawartych w art. 238–260 p.r. W niniejszym odcinku omawiamy art. 238-249. Omówione zostały w nich m.in. zasady ustanowienia nadzorcy sądowego, skutki otwarcia postępowania co do majątku dłużnika, jego uczestnictwa w systemie płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych i zawartych przez niego umów. Komentarz obejmuje również zasady dokonywania potrąceń w toku przyspieszonego postępowania układowego, prowadzenia innych postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi, a także postępowań egzekucyjnych względem dłużnika.
POPRZEDNIE CZĘŚCI KOMENTARZA UKAZAŁY SIĘ:
cz. 1 – 22 września 2015 r. (DGP nr 184),
cz. 2 – 27 października 2015 r. (DGP nr 209),
cz. 3 – 24 listopada 2015 r. (DGP nr 228),
cz. 4 – 29 grudnia 2015 r. (DGP nr 252),
cz. 5 – 26 stycznia 2016 r. (DGP nr 16),
cz. 6 – 23 lutego 2016 r. (DGP nr 36),
cz. 7 – 22 marca 2016 r. (DGP nr 56),
cz. 8 – 26 kwietnia 2016 r. (DGP nr 80),
cz. 9 – 17 maja 2016 (DGP nr 94).
Następna część komentarza ukaże się 26 lipca 2016 r.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym