Przedstawiamy siódmą część komentarza do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.).
W niniejszym odcinku omawiamy normy prawne zawarte w art. 138-160 p.r. Artykuły 138–139 p.r. są kontynuacją przepisów dotyczących rady wierzycieli. W art. 140-149 p.r. uregulowano zasady udzielania pomocy publicznej restrukturyzowanym przedsiębiorcom: jej dopuszczalność i warunki. Z kolei art. 150-160 p.r. normują materię dotyczącą układu zawieranego w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Omówiono w nich m.in., jakie wierzytelności obejmuje układ, a jakie są spod niego wyłączone, które podmioty mają prawo do składania propozycji układowych, kiedy restrukturyzacja zobowiązań może być rozłożona na raty.

Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 7)>>