Przedstawiamy siódmą część komentarza do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.).
W niniejszym odcinku omawiamy normy prawne zawarte w art. 138-160 p.r. Artykuły 138–139 p.r. są kontynuacją przepisów dotyczących rady wierzycieli. W art. 140-149 p.r. uregulowano zasady udzielania pomocy publicznej restrukturyzowanym przedsiębiorcom: jej dopuszczalność i warunki. Z kolei art. 150-160 p.r. normują materię dotyczącą układu zawieranego w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Omówiono w nich m.in., jakie wierzytelności obejmuje układ, a jakie są spod niego wyłączone, które podmioty mają prawo do składania propozycji układowych, kiedy restrukturyzacja zobowiązań może być rozłożona na raty.

Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 7)>>

Autorami komentarza do poszczególnych przepisów są Piotr Zimmerman (art. 138–139 i 150–160 p.r.) oraz Anna Michalska (art. 140–149 p.r.).
Poprzednie części komentarza ukazały się:
cz. 1 – 22 września 2015 r. (DGP nr 184),
cz. 2 – 27 października 2015 r. (DGP nr 209),
cz. 3 – 24 listopada 2015 (DGP nr 228),
cz. 4 – 29 grudnia 2015 (DGP nr 252),
cz. 5 – 26 stycznia 2016 r. (DGP nr 16),
cz. 6 – 23 lutego 2016 r. (DGP nr 36).
Następna część komentarza ukaże się 26 kwietnia 2016 r.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
z 5 lipca 2001 r. o cenach
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym