Kontynuujemy omawianie przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.). Akt ten wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. Zamiarem ustawodawcy była zmiana filozofii postępowania wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Dlatego zamiast jednej dotychczasowej ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) obowiązywać będą dwa odrębne akty prawne: omawiane tutaj prawo restrukturyzacyjne oraz prawo upadłościowe (taki tytuł od 1 stycznia 2016 r. będzie nosiła znowelizowana ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze). Taki zabieg ma na celu zapewnienie autonomii postępowań restrukturyzacyjnych i wyraźne odróżnienie procedur naprawczych od postępowań upadłościowych.
W czwartej części komentarza doradca restrukturyzacyjny z Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA przybliża materię uregulowaną w art. 76-94 p.r. Komentowane przepisy dotyczą zasad ustalania spisu wierzytelności w toku postępowań restrukturyzacyjnych.
Omówione zostaną m.in. zasady ujmowania w spisie wierzytelności z różnych tytułów prawnych (np. status wierzytelności solidarnych, wierzytelności ze stosunków prawnych ciągłych, roszczeń niepieniężnych, odsetek itp.).
Przedstawiona zostanie procedura zaskarżania wpisu, m.in. podstawowe reguły wnoszenia sprzeciwu, wymogi formalne sprzeciwu, możliwości przeprowadzania dowodów uzasadniających sprzeciw, procedury doręczania odpisu sprzeciwu przez sędziego komisarza.
Autorem komentarzy do przepisów omówionych w czwartej części jest Piotr Zimmerman.
POPRZEDNIE CZĘŚCI KOMENTARZA UKAZAŁY SIĘ:
● cz. 1 – 22 września 2015 r. (DGP nr 184),
● cz. 2 – 27 października 2015 r. (DGP nr 209),
● cz. 3 – 24 listopada 2015 (DGP nr 228).
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Następna część ukaże się 26 stycznia 2016 r.
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazetaprawna.pl