Przedstawiamy dziewiątą część komentarza do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.). Dziś omawiamy art. 189–217 p.r. Artykuły 189–209 dotyczą ogólnych przepisów postępowania restrukturyzacyjnego, art. 210–217 regulują zaś postępowanie o zatwierdzenie układu.
W pierwszej kolejności omówione zostaną ogólne zasady wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, w szczególności dotyczące procedury otwarcia postępowania, zasad procedowania w toku postępowania, przeprowadzania dowodów i wydawania orzeczeń. Przepisy te regulują zasady dokonywania obwieszczeń i doręczeń, jak również wskazują terminy do dokonywania czynności przez uczestników postępowania. Prawo restrukturyzacyjne zawiera też zasady dotyczące kosztów postępowania, a w sprawach nieuregulowanych odsyła do regulacji postępowania cywilnego.

Komentarz do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 9)>>

Komentarz obejmuje również przepisy szczególne dotyczące pierwszego z postępowań restrukturyzacyjnych – postępowania o zatwierdzenie układu. Omówione zostaną przepisy dotyczące sposobu wyboru nadzorcy układu i czynności, jakich musi dokonać dłużnik, aby zebrać głosy wierzycieli. Prawo restrukturyzacyjne reguluje również wymogi, jakie musi spełnić układ, aby mógł zostać przyjęty, a następnie zatwierdzony przez sąd.
Autorami komentarza do przepisów omówionych w niniejszej części są Piotr Zimmerman (art. 189–209) oraz Patryk Filipiak (art. 210–217).
POPRZEDNIE CZĘŚCI KOMENTARZA UKAZAŁY SIĘ:
● cz. 1 – 22 września 2015 r. (DGP nr 184),
● cz. 2 – 27 października 2015 r. (DGP nr 209),
● cz. 3 – 24 listopada 2015 r. (DGP nr 228),
● cz. 4 – 29 grudnia 2015 r. (DGP nr 252),
● cz. 5 – 26 stycznia 2016 r. (DGP nr 16),
● cz. 6 – 23 lutego 2016 r. (DGP nr 36),
● cz. 7 – 22 marca 2016 r. (DGP nr 56).
● cz. 8 – 26 kwietnia 2016 r. (DGP nr 80)
Następna część komentarza ukaże się 21 czerwca 2016 r.

Komentarz do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 9)>>

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym