Przedstawiamy kolejną, trzynastą już część komentarza do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.). Omawiamy w niej regulacje zawarte w art. 310–337.
Artykuły 310–312 dotyczą wpływu otwarcia postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi. W komentarzu omówione zostaną m.in. skutki otwarcia postępowania sanacyjnego, które mają istotne znaczenie dla praw i obowiązków dłużnika w zakresie stosunków pracy oraz zasad nabywania spadków przez dłużnika. Otwarcie postępowania sanacyjnego ogranicza również prawa dłużnika co do dysponowania swoim spadkiem oraz możliwość złożenia przez niego oświadczenia o odrzuceniu spadku. W dalszej kolejności omówiono przepisy związane z bezskutecznością i zaskarżaniem czynności dłużnika. Prawo restrukturyzacyjne wskazuje bowiem, jakie czynności i w jakich okolicznościach są bezskuteczne z mocy prawa lub na mocy postanowienia sędziego-komisarza w związku z otwarciem wobec dłużnika postępowania sanacyjnego. Postępowanie sanacyjne nie pozostaje również bez wpływu na inne postępowania toczące się w stosunku do dłużnika, co szczegółowo omawiamy.
W art. 313–319 ustawodawca zawarł zasady przygotowania i realizacji planu restrukturyzacyjnego. Komentarz dotyczyć będzie przepisów regulujących zasady sporządzania i realizacji planu przez zarządcę powołanego do pełnienia funkcji w postępowaniu sanacyjnym, jak również zasady dokonywania zmian w już złożonym i zatwierdzonym planie.

Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 13)

Przebieg postępowania sanacyjnego uregulowano z kolei w art. 320–323. Omówione zostaną w tym fragmencie komentarza m.in. regulacje dotyczące zasad zwoływania zgromadzenia wierzycieli i zbywania składników majątku dłużnika oraz skutków takiej sprzedaży.
Artykuły 324–333 dotyczą procedury zakończenia oraz umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Szczegółowo omówiony zostanie sposób zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego oraz zasady umarzania postępowań restrukturyzacyjnych. Między innymi szczegółowo omawiamy przesłanki umorzenia takiego postępowania. Poruszone zostanie ponadto zagadnienie możliwości zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania. Przybliżymy też skutki zakończenia lub umorzenia postępowania dla majątku, praw i obowiązków dłużnika.
Niniejszą część komentarza zakończymy na skomentowaniu artykułów 334–337, które regulują możliwość złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest to szczególny przywilej podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, z którego można skorzystać w razie wydania postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego lub w przypadku odmowy zatwierdzenia układu.
Autorami komentarza do przepisów omówionych w niniejszej części są: Bartosz Sierakowski (art. 310–312 p.r.) oraz Piotr Zimmerman (art. 313–337 p.r.).
POPRZEDNIE CZĘŚCI KOMENTARZA UKAZAŁY SIĘ:
cz. 1 – 22 września 2015 r. (DGP nr 184),
cz. 2 – 27 października 2015 r. (DGP nr 209),
cz. 3 – 24 listopada 2015 r. (DGP nr 228),
cz. 4 – 29 grudnia 2015 r. (DGP nr 252),
cz. 5 – 26 stycznia 2016 r. (DGP nr 16),
cz. 6 – 23 lutego 2016 r. (DGP nr 36),
cz. 7 – 22 marca 2016 r. (DGP nr 56),
cz. 8 – 26 kwietnia 2016 r. (DGP nr 80),
cz. 9 – 17 maja 2016 (DGP nr 94),
cz. 10 – 22 czerwca 2016 (DGP nr 118),
cz. 11 – 26 lipca 2016 (DGP nr 143)
cz. 12 – 23 sierpnia 2016 (DGP nr 162).
Następna, ostatnia część komentarza ukaże się 18 października 2016 r.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym