Przedstawiamy szóstą część komentarza do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.). Omawiamy w niej normy prawne zawarte w art. 113–137 p.r. Artykuły 113–120 dotyczą zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem, a art. 121–137 zawierają regulacje dotyczące funkcjonowania i podejmowania uchwał przez radę wierzycieli.
Wierzyciele mają szczególną rolę w postępowaniu restrukturyzacyjnym. To oni są zainteresowani jego pomyślnym zakończeniem i zawarciem korzystnego układu. Z tego powodu muszą mieć realny wpływ na tok postępowania i kształt ostatecznie zawieranego układu.
Ustawa premiuje przy tym wierzycieli aktywnych. Zasada ta ujawnia się przede wszystkim w przepisach dotyczących większości niezbędnych do przegłosowania układu. Jednak nie wszyscy wierzyciele będą mieli wpływ na wynik układu. Niektórzy z nich, powiązani z dłużnikiem, muszą być bowiem wyłączeni z głosowania nad jego zawarciem. W trosce o interesy wierzycieli ustawa reguluje również szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania i zliczania głosów na zgromadzeniu wierzycieli, a także skutki podjętej uchwały.