Przedstawiamy szóstą część komentarza do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.). Omawiamy w niej normy prawne zawarte w art. 113–137 p.r. Artykuły 113–120 dotyczą zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem, a art. 121–137 zawierają regulacje dotyczące funkcjonowania i podejmowania uchwał przez radę wierzycieli.
ikona lupy />
Piotr Zimmerman / Dziennik Gazeta Prawna
Wierzyciele mają szczególną rolę w postępowaniu restrukturyzacyjnym. To oni są zainteresowani jego pomyślnym zakończeniem i zawarciem korzystnego układu. Z tego powodu muszą mieć realny wpływ na tok postępowania i kształt ostatecznie zawieranego układu.
Ustawa premiuje przy tym wierzycieli aktywnych. Zasada ta ujawnia się przede wszystkim w przepisach dotyczących większości niezbędnych do przegłosowania układu. Jednak nie wszyscy wierzyciele będą mieli wpływ na wynik układu. Niektórzy z nich, powiązani z dłużnikiem, muszą być bowiem wyłączeni z głosowania nad jego zawarciem. W trosce o interesy wierzycieli ustawa reguluje również szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania i zliczania głosów na zgromadzeniu wierzycieli, a także skutki podjętej uchwały.
Aktywna rola wierzycieli promowana jest również w regulacjach dotyczących rady wierzycieli, za pomocą której wierzyciele pełnią istotne funkcje kontrolne nie tylko wobec dłużnika, lecz także nadzorcy sądowego lub zarządcy. Ustawa zawiera szczegółowe regulacje dotyczące powoływania rady wierzycieli i jej poszczególnych uprawnień względem osoby dłużnika, a także nadzorcy sądowego i zarządcy. Jednocześnie pozostawia radzie znaczną swobodę w zakresie ustalania trybu i sposobu odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał.

Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 6)

POPRZEDNIE CZĘŚCI KOMENTARZA UKAZAŁY SIĘ:
● cz. 1 – 22 września 2015 r. (DGP nr 184),
● cz. 2 – 27 października 2015 r. (DGP nr 209),
● cz. 3 – 24 listopada 2015 (DGP nr 228),
● cz. 4 – 29 grudnia 2015 (DGP nr 252),
cz. 5 – 26 stycznia 2016 r. (DGP nr 16).
Następna część komentarza ukaże się 22 marca 2016 r.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazetaprawna.pl