Piotr Zimmerman

Piotr Zimmerman

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Wierzyciele mają szczególną rolę w postępowaniu restrukturyzacyjnym. To oni są zainteresowani jego pomyślnym zakończeniem i zawarciem korzystnego układu. Z tego powodu muszą mieć realny wpływ na tok postępowania i kształt ostatecznie zawieranego układu.

Ustawa premiuje przy tym wierzycieli aktywnych. Zasada ta ujawnia się przede wszystkim w przepisach dotyczących większości niezbędnych do przegłosowania układu. Jednak nie wszyscy wierzyciele będą mieli wpływ na wynik układu. Niektórzy z nich, powiązani z dłużnikiem, muszą być bowiem wyłączeni z głosowania nad jego zawarciem. W trosce o interesy wierzycieli ustawa reguluje również szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania i zliczania głosów na zgromadzeniu wierzycieli, a także skutki podjętej uchwały.

Aktywna rola wierzycieli promowana jest również w regulacjach dotyczących rady wierzycieli, za pomocą której wierzyciele pełnią istotne funkcje kontrolne nie tylko wobec dłużnika, lecz także nadzorcy sądowego lub zarządcy. Ustawa zawiera szczegółowe regulacje dotyczące powoływania rady wierzycieli i jej poszczególnych uprawnień względem osoby dłużnika, a także nadzorcy sądowego i zarządcy. Jednocześnie pozostawia radzie znaczną swobodę w zakresie ustalania trybu i sposobu odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał.

Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 6)

POPRZEDNIE CZĘŚCI KOMENTARZA UKAZAŁY SIĘ:

● cz. 1 – 22 września 2015 r. (DGP nr 184),

● cz. 2 – 27 października 2015 r. (DGP nr 209),

● cz. 3 – 24 listopada 2015 (DGP nr 228),

● cz. 4 – 29 grudnia 2015 (DGP nr 252),

cz. 5 – 26 stycznia 2016 r. (DGP nr 16).

Następna część komentarza ukaże się 22 marca 2016 r.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI

W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

● z 5 lipca 2001 r. o cenach

● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

● z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazetaprawna.pl