W postępowaniu spadkowym należy przedstawić dokumenty, które są niezbędne do wykazania więzi rodzinnych. Wystarczy więc uzyskanie skróconego, a nie pełnego odpisu aktu cywilnego. Dowiedz się jak go uzyskać.

Znowelizowana ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, która obowiązuje od 1 marca 2015 wprowadziła spoko ułatwień jeśli chodzi o możliwość uzyskania odpisów aktu stanu cywilnego. Nowe prawo uruchomiło funkcjonowanie systemu informatycznego, w którym zgromadzono między innymi rejestry nie tylko samych aktów, lecz również m. in. numerów PESEL oraz dowodów osobistych.

Gdzie uzyskać odpis stanu cywilnego

Przed 1 marca 2015 roku, osoba zainteresowana zdobyciem odpisu aktu stanu cywilnego mogła go otrzymać jedynie we właściwym miejscowo urzędzie stanu cywilnego. Obecnie dzięki zintegrowanemu systemowi rejestrów niniejszy odpis uzyskamy w dowolnym USC.

Jeśli podczas naszej wizycie w USC okaże się jednak, że w cyfrowym Rejestrze Stanu Cywilnego nie widnieje nasze nazwisko, wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych - gdy złożymy wniosek do USC przechowującego księgę, w której znajduje się akt, lub w ciągu 10 dni roboczych - gdy wniosek trafi do dowolnego urzędu.

Wniosek o odpis stanu cywilnego można złożyć również przez internet. Do tego wymagane jest posiadanie zaufanego profilu na ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Ubiegając się o wydanie odpisu przez internet otrzymać można go w dwóch wersjach: papierowej oraz elektronicznej (pliki podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność dokumentu).

Trzecia ścieżka, dzięki której można uzyskamy odpis aktu stanu cywilnego, to złożenie wniosku pocztą tradycyjną. List możemy wysłać do dowolnego urzędu stanu cywilnego.

Składając wniosek zaznaczamy w nim jedną z opcji odbioru odpisu. Do wyboru są trzy możliwości:
• Odbiór osobisty w USC
• Przesłanie odpisu pocztą tradycyjną;
• Forma elektroniczna odpisu w skrzynce ePUAP.


Kto może dostać odpis aktu stanu cywilnego

• osoba, której akt dotyczy oraz:
- jej małżonek,
- inna osoba z bliskiej rodziny: wstępny (na przykład rodzic, dziadek, babcia), zstępny (na przykład dziecko, wnuk, prawnuk) i rodzeństwo (brat, siostra),
- przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,


• osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa i przedstawi odpowiednie dokumenty np. zobowiązanie sądu),

• sąd,

• prokurator,

• organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,

• organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji jego ustawowych zadań.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego kosztuje 22 zł, natomiast zupełnego 33 zł. Do wniosku zawsze należy dołączyć:

• potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej;
• dokument potwierdzający interes prawny - jeśli domagamy się odpisu odpis dotyczącego innej osoby,
• dokument tożsamości, do okazania.

Ustawa, która obowiązuje od 1 marca 2015 spowodowała, że w USC nie trzeba już przedkładać odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Urzędnik dane te pozyska z Centralnego Rejestru.