O wpis lub wykreślenie z księgi wieczystej należy wnioskować na formularzu KW-WPIS, który składa się w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Opłata wynosi 200 zł za wpis i 100 zł za wykreślenie

Wniosek o wpis może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, jak również osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej (fragment) / Media

Wniosek o wpis lub wykreślenie z księgi wieczystej składamy do biura podawczego wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego na formularzu KW-WPIS "Wniosek o wpis w księdze wieczystej" (ma on zastosowanie zarówno dla wpisu, jak i dla wykreślenia). Formularz można bezpłatnie pobrać w siedzibie sądu (w gablotach sądowych znajdziemy wzór wypełnienia takiego wniosku).

Wniosek trzeba opłacić w kasie sądu albo przelewem na odpowiednie konto sądu. Dokumenty, czyli wniosek i załączniki, można też wysłać pocztą listem poleconym. Średni czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku zależy od sądu, choć zazwyczaj zajmuje to od kilku do kilkunastu dni. Na stronie internetowej danego sądu są też numery telefonów do wydziałów ksiąg wieczystych, gdzie można uzyskać podstawowe informacje. Gdy wniosek drukujemy we własnym zakresie istotne, by miał on format A4, zachowywał wygląd wzoru i był drukowany dwustronnie. Wniosek składamy w dwóch egzemplarzach: jeden dla sądu i drugi dla nas, na którym osoba przyjmująca potwierdzi stemplem wpłynięcie wniosku. Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

Sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Jeśli nie ma przeszkód formalnych i prawnych wpis trafia do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych. O wpisie zostają powiadomieni uczestnicy postępowania.

Do wniosku należy załączyć (zależnie od sytuacji) np.:

 • akt notarialny
 • orzeczenie sądu
 • decyzję administracyjną
 • inny dokument stanowiący podstawę wniosku
Odpis i wyciąg z księgi wieczystej albo zaświadczenie o zamknięciu księgi można uzyskać online za pomocą rządowej strony Elektroniczne Księgi Wieczyste >>>

Opłaty sądowe

Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego należy uiścić opłatę stałą w kwocie 200 złotych. Z kolei od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis (100 zł).

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych. Z kolei od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

 • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
 • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha
 • praw osobistych i roszczeń
 • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:

 • założenie księgi wieczystej
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości
 • odłączenie nieruchomości lub jej części
 • sprostowanie działu I–O
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • dokonanie innych wpisów, poza określonymi wyżej

Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą w wysokości 60 złotych. Z kolei opłatę stałą określoną dla założenia księgi oraz połączenia lub odłączenia nieruchomości pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zaś d wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą. Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą w wysokości 200 zł.

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej. Dlatego najpierw należy wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych, a następnie uzyskane zwolnienie dołączyć do wniosku w postępowaniu wieczystoksięgowym, np. o wpis lub wykreślenie z księgi wieczystej (zobacz, jak wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych >>>). Wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów sądowych, pod rygorem upadku zwolnienia. Jeżeli zaś wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej ma być zamieszczony w akcie notarialnym, zwolnienie od kosztów sądowych może nastąpić wyłącznie przed zawarciem tego aktu notarialnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 z późn. zm.)