Chcę wycofać z sądu pozew złożony w sprawie cywilnej. Czy w takiej sytuacji mogę liczyć na zwrot poniesionych kosztów sądowych? Jeśli tak, to czy dostanę całą kwotę, czy też tylko jakąś część wniesionej opłaty – pyta czytelnik.
Osoba, która zainicjowała postępowanie przed sądem cywilnym (powód), może co do zasady cofnąć pozew, składając do sądu stosowny wniosek. Nie potrzeba do tego zgody pozwanej strony, o ile wycofanie pozwu ma miejsce przed rozpoczęciem rozprawy. Jeśli jednocześnie z cofnięciem pozwu zrzeka się roszczenia, termin ten ulega wydłużeniu aż do wydania wyroku. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu tylko wtedy, jeśli okoliczności sprawy wskazują, że w ten sposób doszłoby do obejścia prawa lub też byłoby ono sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jeśli jednak takich przeszkód nie ma, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.
Składając pismo z oświadczeniem o cofnięciu pozwu, powód może wnioskować o zwrot uiszczonej opłaty sądowej. Nawet jednak jeśli będzie ono skuteczne, to nie zawsze otrzyma pełen zwrot. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie postępowania sadowego doszło do cofnięcia pozwu. Jeżeli stało się to przed wysłaniem przez sąd odpisu pozwu stronie przeciwnej, powodowi zostanie zwrócona pełna opłata sądowa. W sytuacji gdy pozew już doręczono podmiotowi, od którego dochodzone są roszczenia, ale przed rozpoczęciem rozprawy, otrzyma kwotę odpowiadającą połowie uiszczonej wcześniej opłaty.
Z perspektywy powoda sytuacja komplikuje się, gdy cofnięcie pozwu następuje już po rozpoczęciu posiedzenia przez sąd, czyli po otwarciu rozprawy. Wtedy nie tylko co do zasady nie ma co liczyć na zwrot opłaty od pozwu, ale powód może sam zostać zobowiązany do zwrotu na rzecz strony przeciwnej kosztów, które ta poniosła w związku z danym postępowaniem cywilnym. Stanie się tak, jeśli po doręczeniu pozwanemu pisma z oświadczeniem powoda o cofnięciu pozwu ten pierwszy złoży żądanie zasądzenia na jego rzecz zwrot kosztów.
Podstawa prawna
Art. 203 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.). Art. 79 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.).