Podróże, otwarte granice i internet spowodowały, że młode pary, gdzie obie strony pochodzą z różnych krajów, nie są wcale takie rzadkie. Według polskiego prawa, by zawrzeć małżeństwo z obywatelem innego państwa trzeba jednak dopełnić kilka dodatkowych wymogów formalnych. Komplet dokumentów należy złożyć w USC najpóźniej miesiąc przed planowaną datą ślubu, a wcześniej konieczna będzie wizyta w ambasadzie lub konsulacie kraju pochodzenia obcokrajowca.

Formalności związane z poślubieniem osoby z obcym paszportem są bardzo podobne do standardowych wymagań przy ślubie obywateli polskich. Z tą różnicą, że należy wcześniej ustalić urzędowo brak przeszkód prawnych po stronie obcokrajowca do zawarcia małżeństwa z obywatelką (obywatelem) polskim. Sprawdzenie sytuacji prawnej obcokrajowca odbywa się poprzez ambasadę lub konsulat danego państwa w Polsce. Drugą różnicą jest obecność tłumacza, który jest niezbędny przy wszelkich czynnościach z udziałem obcokrajowca w polskim USC, w szczególności tłumaczenie jest potrzebne podczas samej uroczystości ślubu. Wyjątkiem są tu śluby konkordatowe, które odbywają się w kościele. Wówczas kwestie tłumaczenia trzeba uzgadniać indywidualnie z księdzem.

Dokumenty

Osoba z obywatelstwem polskim jest zobowiązana złożyć w USC miejsca ślubu zupełny odpis aktu urodzenia oraz do wglądu dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku osoby po rozwodzie potrzebne będą dodatkowo: skrócony odpis aktu małżeństwa oraz odpis prawomocnego orzeczenie sądu. Gdy zaś nowy związek zamierza zawrzeć wdowa lub wdowiec - wówczas będzie potrzebny: skrócony akty urodzenia i odpis aktu zgonu małżonka.

Dokumenty potrzebne osobie spoza Polski:

  • ważny paszport (lub dokument podróży, karta pobytu)
  • zupełny odpis aktu urodzenia (oryginał wraz z tłumaczeniem przysięgłym)
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

W przypadku wdowca lub wdowy potrzebny będzie także odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka. Z kolei w przypadku osoby rozwiedzionej potrzebny jest odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą można otrzymać w ambasadzie lub konsulacie. Procedura zaczyna się od złożenia wniosku. Gdy obcokrajowiec mieszka w Polsce, wówczas zostaje wymeldowany z adresu kraju pochodzenia. Przed wydaniem dokumentu przyszli małżonkowie zostaną poproszeni na rozmowę z konsulem. W przypadku, gdy oboje są obywatelami krajów UE - rozmowa jest formalnością, gdyż zawarcie związku małżeńskiego w takim przypadku nie przysparza żadnej stronie dodatkowych uprawnień. Rozmowa ma charakter sprawdzający, gdy stroną jest obywatel spoza UE, który dzięki ślubowi może mieć ułatwioną drogę do legalizacji pobytu i pracy w Polsce (i innych krajach UE).

Najpóźniej 31 dni przed ślubem narzeczeni powinni udać się do USC z wyżej wymienionymi dokumentami. W urzędzie sporządza się dokument zaświadczający o o braku okoliczności, które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego. Zostaje on w USC jeśli tam ma odbyć się ceremonia, bądź jest wydawany na potrzeby ślubu konkordatowego. W urzędzie stanu cywilnego wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego (chyba, że cudzoziemiec mówi dobrze po polsku).