Ministerstwo Sprawiedliwości interpretuje przepisy podobnie jak komornicy i uznaje, że mogą oni żądać informacji na temat klientów firm ubezpieczeniowych. generalny inspektor ochrony danych osobowych twierdzi, że nie ma ku temu podstawy prawnej.
Swoje wątpliwości GIODO wyraził w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości, prosząc, by rozważył doprecyzowanie przepisów. Komornicy, bez podstawy prawnej, żądają bowiem udostępnienia danych z Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. „W art. 104 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 329 ze zm.) został enumeratywnie wymieniony krąg podmiotów uprawnionych do uzyskiwania informacji z bazy Ośrodka Informacji UFG, a także zakres przedmiotowy i cele, dla których takie informacje mogą być udostępniane. Przepis ten nie przewiduje jednak uprawnień do dostępu i uzyskiwania danych z tejże bazy przez komorników sądowych” – napisał GIODO w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości.
Komornicy przekonują jednak, że mają prawo żądać danych o ubezpieczonych na podstawie ogólnego uprawnienia wynikającego z art. 761 kodeksu postępowania cywilnego. Resort sprawiedliwości w odpowiedzi na wystąpienie GIODO podziela tę interpretację. Jego zdaniem, choć w katalogu podmiotów, które mogą sięgać po dane ubezpieczonych, rzeczywiście nie wymieniono komorników, to jednak nie oznacza to, że nie mają oni prawa domagać się tych informacji. „Gdyby ustawodawca dążył do wyłączenia komornika i wyeliminowania w tym zakresie możliwości stosowania art. 761 k.p.c., ująłby to wprost w ustawie o ubezpieczeniach” – przekonuje w odpowiedzi Ministerstwo Sprawiedliwości i przypomina, że obowiązek wykonania polecenia komornika wynika wprost z kodeksu postępowania cywilnego. „Skoro ustawodawca przyznał komornikowi prawo do żądania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, to jego polecenia muszą być wypełniane. W przeciwnym razie mogłoby dojść do skutecznego blokowania egzekucji” – dodaje.
Tym bardziej że katalog osób i instytucji zobligowanych do udzielania informacji egzekutorom wskazany w art. 761 k.p.c. ma charakter przykładowy. Resort przyznaje jednak, że przepis nie pozwala żądać wskazania całego majątku dłużnika, gdyż temu służy jedynie instytucja wyjawienia majątku (art. 913). Komornicy nie mogą również wykraczać poza czynności niezbędne do przeprowadzenia czynności egzekucyjnych. Niemniej jednak – zwraca uwagę ministerstwo – ustawodawca obdarzył ich dużą dozą zaufania, pozostawiając im ocenę, jakie informacje są niezbędne w konkretnej sprawie.
Choć ministerstwo nie podziela obaw o to, że komornicy nadużywają swoich uprawnień i żądają zbyt wielu informacji, to jednocześnie zapowiada, że podejmie kroki zmierzające do uporządkowania tej materii.