Przypadkiem dowiedziałem się, że moja nieruchomość została podana przez jakąś jednoosobową firmę jako miejsce prowadzenia biznesu. Po sprawdzeniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) stwierdziłem, że rzeczywiście taki wpis umieszczono w rejestrze. W jaki sposób i komu mogę zgłosić nieuprawnione wykorzystanie adresu mojego domu – pyta pan Bogdan. – Obawiam się ewentualnych konsekwencji niezgodnego z rzeczywistością wpisu w ewidencji – dodaje czytelnik.
Obawy są słuszne. Jeśli bowiem dany budynek figuruje w rejestrach przedsiębiorców (CEIDG w przypadku jednoosobowych firm oraz Krajowy Rejestr Sądowy w odniesieniu do spółek) jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej, to gmina ma obowiązek naliczyć podatek od nieruchomości według stawek przewidzianych dla biznesu. Te zaś są znacznie wyższe niż danina od powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkalne. Od budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, maksymalna roczna stawka podatku za metr kw. wynosi 22,86 zł, zaś w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne to zaledwie 0,75 zł rocznie za każdy metr kw.
Jeśli więc jakiś przedsiębiorca bez naszej zgody lub wiedzy podał adres należącej do nas nieruchomości jako miejsca wykonywania biznesu, to konieczna jest interwencja. Takich sytuacji zdarzało się w przypadku jednoosobowych firm wpisywanych do CEIDG kilka tysięcy rocznie, ponieważ przepisy w tym zakresie były dziurawe. Najczęściej chodziło o świadome naruszenie prawa. Rejestrowano firmę w celu wyłudzenia podatku lub kredytu, a adres przypadkowej nieruchomości podawano, by wprowadzić organy państwa i banki w błąd, a w konsekwencji utrudnić lub też wręcz uniemożliwić ściganie takiego oszukańczego przedsiębiorcy. W efekcie cierpiały niewinne osoby, które musiały tłumaczyć się, że na ich nieruchomości nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza.
Teraz ma się to zmienić. Weszły w życie nowe przepisy, które wzorem regulacji o spółkach rejestrowanych w KRS nakazują przedsiębiorcom zgłaszającym jednoosobowe firmy do CEIDG posiadać tytuł prawny do nieruchomości wpisywanej jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub adres do doręczeń pism urzędowych. Jednakże inaczej niż w przypadku spółek jednoosobowy przedsiębiorca do wniosku o wpis w CEIDG nie będzie musiał załączać dokumentów potwierdzających wspomniany tytuł prawny. Dopiero gdy pojawią się w tej kwestii wątpliwości, przedsiębiorca będzie zobowiązany do udowodnienia, że legalnie wskazał określoną nieruchomość jako miejsce prowadzenia biznesu.
W celu wyjaśnienia sytuacji pan Bogdan powinien pisemnie zgłosić podniesioną przez siebie nieścisłość do Ministerstwa Rozwoju (zarządza CEIDG). Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego urzędnicy wykreślą z ewidencji bezprawnie wskazany przez przedsiębiorcę budynek. Co ważne, dzięki przywołanym wcześniej zmianom w przepisach adres nieruchomości, którą w sposób nieuprawniony podała firma, całkowicie zniknie z CEIDG. Nie będzie wskazywany przy danym przedsiębiorcy ani wśród aktualnych, ani wśród archiwalnych danych.
Podstawa prawna
Art. 16a, art. 35 ust. 1a, 2a, 2b ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).