Oba wprowadzone zostały obowiązującą od 13 czerwca 2009 r. nowelizacją k.r.o. Na jej mocy w art. 58 par. 1 oraz 1a wprowadzono instytucję porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Od tego też czasu plan wychowawczy/rodzicielski jest ważnym elementem nie tylko w wyrokach rozwodowych, lecz także w sprawach o separację.
W par. 1a art. 58 pojawił się jednak zapis, który szybko zaczął być wykorzystywany w grze procesowej skonfliktowanych małżonków. Uzależnia on bowiem pozostawienie obojgu pełnej władzy rodzicielskiej od ich wspólnego wniosku w tym zakresie, przedstawienia planu wychowawczego oraz zasadnego oczekiwania, że rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka. Tożsame rozwiązanie zawarte zostało w art. 107 k.r.o., mówiącym o powierzaniu władzy rodzicielskiej w przypadku separacji faktycznej.