Ubezpieczenie OC - jednolite zasady w ubezpieczeniach obowiązkowych

Od dnia 11 lutego 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące OC, uregulowane przez nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przede wszystkim dotyczyły one wypowiadania komunikacyjnych polis OC.

Ponieważ jednak obowiązkowe umowy ubezpieczenia co do zasady zawiera się na okres 12 miesięcy - od 11 lutego 2013 r. znowelizowane przepisy dotyczą wszystkich aktualnych umów ubezpieczenia OC.

Do najważniejszych zmian należą:

• możliwość korzystania z polisy OC poprzedniego właściciela w przypadku zakupu samochodu tylko do końca okresu ważności polisy (ubezpieczenie to nie będzie się automatycznie przedłużać),

• kierowcy mogą korzystać z różnych trybów i możliwości wypowiadania umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC,

• 14 dni na zawiadomienie firmy ubezpieczeniowej o danych nabywcy.

Otwarcie dostępu do zawodu adwokata – zgodne z konstytucją

Naczelna Rada Adwokacka zaskarżyła zmiany, jakie przyniosła nowelizacja Prawa o adwokaturze z 2009 r. Dotyczyły one m.in. modelu egzaminu adwokackiego, który nie przewiduje części ustnej.

NRA miała także zastrzeżenia do braku obowiązku odbycia aplikacji adwokackiej. Zgodnie z zaskarżonymi przepisami, na listę adwokatów mogą zostać wpisane osoby, które jej nie odbyły – ale mają kwalifikacje i praktykę prawniczą.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt K 6/12 uznał jednak wszystkie zarzuty korporacji za nietrafione.
Wcześniej Trybunał dwukrotnie rozpatrywał przepisy otwierające dostęp do zawodów prawniczych. W poprzednich wypadkach chodziło o zawody radcy prawnego i notariusza. W obu sprawach Trybunał zdecydował, że otwarcie dostępu do tych zawodów jest zgodne z Konstytucją.

Niższe stawki zastępstwa dla adwokatów i radców prawnych

14 lutego 2013 r. weszły w życie przepisy, na mocy których z 360 zł do 60 zł została obniżona stawka minimalna kosztów zastępstwa procesowego adwokata i radcy prawnego za prowadzenie sprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Wprowadzona została również jednolita ryczałtowa stawka minimalna wynagrodzenia profesjonalnych pełnomocników, w kwocie 120 zł, za prowadzenie sprawy ze skargi na przewlekłość postępowania.

W uzasadnieniach obu rozporządzeń zmieniających wskazano, że motywem obniżenia stawki minimalnej w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone jest zwiększenie dostępności fachowej pomocy prawnej w tych sprawach, co ma wpłynąć pozytywnie na realizację zasady dostępności do sądu oraz przeciwdziałanie praktykom polegających na celowym zwielokrotnianiu kosztów zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących klauzul niedozwolonych.

Najemca nie wykupi byłego mieszkania zakładowego

W wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. wydanym w sprawie P 17/10 (Dz. U. poz. 201, OTK-A 2012/2/14) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w zakresie, w jakim przyznaje najemcy roszczenie o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed nieodpłatnym przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, powiązane wyłącznie z obowiązkiem spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu (pkt 1 powołanego przepisu), jest niezgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok wszedł w życie dnia 23 lutego 2013 r. i pozbawił najemców spółdzielczych lokali mieszkalnych możliwości nabycia od spółdzielni dawnego mieszkania zakładowego jedynie za zwrotem zadłużenia wynikającego z umowy najmu lokalu.

Gminy mogą ustalać stawki opłat za śmieci na różne sposoby

19 lutego opublikowano ustawę z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. poz. 228). Nowelizacja zapewnia samorządom elastyczność w organizowaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i jego lepsze dopasowanie do potrzeb mieszkańców.

Gminy mogą ustalać stawki opłat na cztery różne sposoby: od liczby mieszkańców, powierzchni nieruchomości, ilości zużytej wody lub za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa). Mogą także wybierać różne metody dla poszczególnych części obszaru gmin.

Nowelizacja ustawy zakłada także możliwość różnicowania przez gminy opłat za odpady komunalne przez wprowadzenie ulg albo dopłat dla właścicieli.