Dotychczas stawka minimalna kosztów zastępstwa procesowego adwokata i radcy prawnego za prowadzenie sprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony wynosiła 360 zł. Od dziś stawka ta będzie kształtowała się na sześciokrotnie niższym poziomie – najmniej ma wynosić 60 zł.

W uzasadnieniu Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzenie niższych stawek ma na celu wyeliminowanie fikcyjnych pozwów kierowanych do sądu przez stowarzyszenia podające się za pro konsumenckie i ograniczenie ogromnej skali nadużyć związanych z działaniem pełnomocników, którzy masowo składali pozwy o uznanie postanowień wzorców umownych za niedozwolone.

Prawnik zarobi sześć razy mniej

Za zastępstwo procesowe w sprawach o uznanie postanowienia umownego za niedozwolone – czyli w postępowaniach mających na celu wpisanie stosowanych przez przedsiębiorców klauzul niedozwolonych do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów adwokat i radca prawny otrzymają najmniej 60 zł.

Jednolita stawka ryczałtowa

To nie koniec zmian – jednocześnie została wprowadzona również jednolita ryczałtowa stawka minimalna w kwocie 120 zł za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 23 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
pobierz plik
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 23 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
pobierz plik

Zmiany weszły w życie 14 lutego 2013 r. i są efektem wynikającym z dwóch rozporządzeń opublikowanych w Dzienniku Ustaw w dniu 30 stycznia 2013 r.: rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. poz. 145) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. poz. 146).