Wydatkami niezbędnymi do sporządzenia ekspertyzy mogą być koszty energii elektrycznej lub papieru, na którym się ją drukuje. Zasugerował tak Sąd Najwyższy.
Można mówić jedynie o sugestii, gdyż Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały z przyczyn formalnych. W ustnych motywach uzasadnienia wyrażono natomiast jednoznacznie brzmiący pogląd, że trzeba odróżniać wydatki niezbędne do wydania opinii od kosztów będących w bezpośrednim związku z opinią. Tym samym możliwe jest otrzymanie przez instytucje naukowe zwrotu m.in. kosztów oświetlenia, ogrzewania, utrzymania infrastruktury, bez poniesienia których opinia by nie powstała.

Upadek instytucji