Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości na szybsze i prostsze uzyskanie alimentów to postępowanie nakazowe alimentacyjne. Według założeń projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, pozwy będą składane na urzędowych formularzach, zaś sąd będzie miał 14 dni na rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym. Wysokość alimentów będzie z góry określona i zależna od różnych czynników.

W projekcie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzenie instytucji alimentów natychmiastowych, która w założeniu ma ułatwić dzieciom szybsze otrzymanie środków utrzymania. Ich wysokość będzie z góry określona i uzależniona m.in. od ilości dzieci, pochodzących od tych samych rodziców, na które będzie wnoszone powództwo. Nie będzie natomiast uwzględniała indywidualnych potrzeb uprawnionego.

Wysokość alimentów

Według założeń projektu dziecku powinny przysługiwać świadczenia alimentacyjne w wysokości:

  • 38% kwoty przeliczeniowej względem jednego dziecka,
  • 34,5% kwoty przeliczeniowej na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 31% kwoty przeliczeniowej na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 27,5% kwoty przeliczeniowej na każde z czworga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 24% kwoty przeliczeniowej na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

Kwota przeliczeniowa oraz wysokość natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych będzie określana w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, w oparciu o podwójną kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na następny rok, podzieloną przez sumę współczynnika dzietności, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni, i liczby 2.

Pozew o alimenty natychmiastowe

Pozew będzie składany na urzędowym formularzu, który będzie dostępny dostępny zarówno na internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i w budynkach sądów.
Według projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym nowy formularz będzie oznaczony symbolem PAN.
Do pozwu należy dołączyć oświadczenie powoda lub jego przedstawiciela ustawowego o:

  • uzyskiwanych dochodach;
  • kosztach utrzymania;
  • liczbie dzieci, pochodzących od tych samych rodziców, uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych;
  • niewywiązywaniu się przez pozwanego z obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz powoda;
  • niewszczęciu przez rodziców małoletniego powoda sprawy o rozwód lub o separację.

Oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Należy pamiętać aby wskazać aktualny adres zamieszkania pozwanego, gdyż brak możliwości doręczenia alimentacyjnego nakazu zapłaty będzie skutkował jego uchyleniem. Podobny skutek powstanie w sytuacji gdyby doręczenie mu tego nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

W pozwie powinno się wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów tych jednak nie dołącza się do pozwu z wyjątkiem odpisu aktu urodzenia powoda.

Do pozwu należy dołączyć oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, a nie kserokopie.

Alimentacyjny nakaz zapłaty

Sąd będzie rozpoznawał pozew niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. Jednakże w sytuacji, gdy powód będzie żądał zasądzenia natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych za okres przed dniem wniesienia pozwu lub kwoty odmiennej niż ta, która wynika z ustawowego przelicznika, będzie wyznaczana rozprawa, co spowoduje rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych.

Alimentacyjny nakaz zapłaty stanie się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W przypadku wniesienia zarzutów sąd będzie mógł na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu.
Pozwany będzie miał prawo do wniesienia zarzutów. Jeżeli tego skutecznie nie zrobi, to nakaz będzie miał skutki prawomocnego wyroku.

Alimenty na starych zasadach wciąż możliwe

Tradycyjna droga dochodzenia alimentów będzie nadal możliwa. Rodzice powinni mieć zatem wybór: żądać świadczeń natychmiastowych bądź w tradycyjny sposób ubiegać się o alimenty, których wysokość zależy od potrzeb dziecka i możliwości rodzica.