Pozew o alimenty jest konieczny, by w sądzie mogła odbyć się sprawa o to świadczenie. Jak go napisać i co w nim zawrzeć, by okazał się efektywny?

Określenie sądu

Pozew warto rozpocząć od wskazania właściwego sąd rejonowego. Wystarczające jest podanie sądu rejonowego, jego siedziby (miasta, w którym się znajduje) oraz wydziału, gdzie sprawa będzie rozpatrywana. Pozew o alimenty można wnieść do sądu rejonowego właściwego zarówno ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, jak i uprawnionego.

Informacje na temat powoda i pozwanego

W pozwie o alimenty muszą znaleźć się podstawowe informacje dotyczące powoda oraz pozwanego. Konieczne jest podanie takich danych jak:

  • imię i nazwisko powoda,
  • adres zamieszkania powoda,
  • adres korespondencyjny powoda,
  • dane osobowe oraz adres zamieszkania i adres korespondencyjny opiekuna prawnego – w przypadku, kiedy to on składa pozew w imieniu małoletniego lub osoby z – ograniczoną zdolnością prawną,
  • imię i nazwisko pozwanego,
  • adres zamieszkania pozwanego,
  • adres korespondencyjny pozwanego.

Określenie roszczeń- wnioski

W pozwie należy określić oczekiwania względem zakresu świadczenia oraz terminu, w jakim alimenty mają być wpłacane. W tej części pozwu można zawrzeć także inne wnioski, np. wniosek o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, wnioski o wezwanie konkretnych świadków lub wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi.

Uzasadnienie

Nie można zapominać, iż wszelkie roszczenia muszą zostać uargumentowane. Uzasadnienie ma na celu przedstawienie sądowi informacji o potrzebach uprawnionego oraz możliwościach materialnych pozwanego. Na ich podstawie podejmowana jest decyzja o wysokości alimentów. O tym, jak napisać uzasadnienie pozwu dowiesz się tutaj.

Dokumentacja

By uzasadnienie było wiarygodne należy dołączyć do niego stosowną dokumentację. Składają się na nią m.in. zaświadczenia potwierdzające sytuację materialną powoda oraz wskazujące na potrzeby, których zaspokojeniu służyć będzie świadczenie alimentacyjne. Więcej na temat załączników do pozwu o alimenty przeczytasz tutaj.

Podpis

Pozew musi zostać zwieńczony własnoręcznym podpisem powoda. Niepodpisane pismo nie zostanie rozpoznane przez sąd.