Zakończyły się rządowe konsultacje projektu noweli ustawy o rzecznikach patentowych.
Jest on odpowiedzią na tzw. uzasadnioną opinię, jaką pod koniec lutego 2016 r. do polskiego rządu skierowała Komisja Europejska. KE wezwała w niej do podjęcia konkretnych działań w sprawie uregulowania kwestii stawek minimalnych za usługi rzeczników patentowych. W ocenie komisji dotychczasowe rozwiązania przewidujące minimalne taksy ograniczają swobodny przepływ usług (ponieważ stanowią barierę dla podmiotów, które chcą wejść na rynek, ale nie mogą konkurować ceną). Padł również zarzut, że Polska hamuje swobodę świadczenia usług na terenie wspólnoty. Utrudnia bowiem wszystkim przedsiębiorcom dostęp do usług rzecznika patentowego, a tym samym ochronę ich interesów.
Na mocy propozycji zawartych w projekcie dojść ma do wyeliminowania stawek minimalnych pobieranych przez rzeczników patentowych w stosunkach umownych między rzecznikiem patentowym i klientem. Minimalne taksy stanowić będą jedynie podstawę do zasądzania przez sąd lub organ kosztów zastępstwa.
Zdaniem odpowiedzialnego za projekt Ministerstwa Rozwoju wprowadzona zmiana – oprócz tego, że „najpełniej odpowiada na zarzuty KE” – stanowić będzie znaczne udogodnienie dla przedsiębiorców. Doprowadzi bowiem do obniżenia kosztów usług patentowych i sprawi, że zwiększy się do nich dostęp – zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od momentu ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach