Nie wszystkie przedmioty mogą być spalane w piecu. Niektórych nie wolno pozbywać się w ten sposób, gdyż są do tego przeznaczone stosowne instalacje. Uzasadnieniem dla funkcjonowania takich zakazów jest ochrona środowiska i zdrowia obywateli.
W piecu zakazuje się palenia między innymi:
● plastikowych butelek, pojemników i toreb,
● zużytych opon,
odpadów z gumy i sztucznej skóry,
● przedmiotów z tworzyw sztucznych,
● elementów drewnianych pokrytych lakierem,
● opakowań po rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, farbach i lakierach,
● papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
Dozwolone jest spalanie:
● papieru,
● tektury,
● drewna niezanieczyszczonego,
● odpadów z gospodarki leśnej, kory, korka,
● trocin,
● wiórów,
● ścinki,
● mechanicznie wydzielonych odrzutów z makulatury.
Ważne! Gdy dym z komina wzbudzi podejrzenia sąsiadów, mogą oni poinformować straż miejską lub policję. Funkcjonariusze mają prawo wejść na prywatną posesję i skontrolować, jakie materiały są używane do palenia w piecu. Straży miejskiej takie uprawnienia przyznają władze samorządowe. Uprawnieni funkcjonariusze mogą:
● wejść do domu w godzinach od 6 do 22,
● przeprowadzić badania specjalnym sprzętem w celu ustalenia, jakie materiały palone są w piecu,
● żądać wyjaśnień i niezbędnych dokumentów.
Ten, kto uniemożliwia wykonanie powyższych czynności, naraża się na karę pozbawienia wolności do lat trzech. Mandat za palenie śmieci w piecu może kosztować nawet 500 zł. Odmowa jego przyjęcia grozi skierowaniem sprawy do sądu, a wtedy kara z reguły jest znacznie wyższa. Ten, kto nie zgodzi się na sankcję nałożoną przez policjanta lub strażnika miejskiego, ryzykuje, że spędzi 30 dni w areszcie lub zapłaci grzywnę nawet do 5 tys. zł. Obwiniony, który przegra sprawę, uiści także koszty postępowania sądowego. Chyba że w toku postępowania udowodni, iż spalał w piecu jedynie dozwolone materiały.
Podstawa prawna
Art. 379 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.). Art. 225 par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137). Par. 1 rozporządzenia ministra środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93 ze zm.).