Inspektorzy inspekcji ochrony środowiska i inspekcji weterynaryjnej od 6 grudnia 2016 roku będą mogli nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, np. związane z obowiązkami odbioru zużytego sprzętu.
Nowe uprawnienia zostały im nadane na mocy rozporządzeń premiera opublikowanych w Dzienniku Ustaw pod koniec listopada. Zgodnie z art. 95 par. 1 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713, dalej u.k.p.w.) postępowanie mandatowe prowadzi policja, a inne organy – gdy przepis szczególny tak stanowi. W praktyce nie zawsze regulacje wskazują, że inne inspekcje są upoważnione do nakładania mandatów. W takich przypadkach służby muszą się ograniczyć do pouczenia albo powiadomić policję – i to ona wówczas wystawia mandat. Aby temu zaradzić, w art. 95 par. 5 u.k.p.w. wskazano, że premier może wydać rozporządzenie, w którym wyraźnie wskaże, za jakie wykroczenia karać może określona inspekcja.
Reklama
Jednym z aktów jest rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom inspekcji ochrony środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1872). Inspekcja ta będzie mogła karać za popełnienie czynów zabronionych określonych w:

art. 41 pkt 2–6 i 9-11 ustawy z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 625 ze zm.), art. 44-49, art. 51, art. 52a i art. 52b ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 803), art. 95-97 oraz art. 134 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688 ze zm.).

Przykładowo ta ostatnia z regulacji przewiduje, że wykroczeniem jest mieszanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z innymi odpadami. Takim czynem jest też np. nieprzyjmowanie przez przedsiębiorcę przekazywanego do niego zużytego sprzętu albo odpłatne przyjmowanie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.
W innym rozporządzeniu inspekcja weterynaryjna została z kolei upoważniona do karania za kolejne wykroczenia, m.in. przewidziane w art. 37d ust. 1 i art. 37e ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm., dalej u.o.z.). Wcześniej miały jedynie możliwość zgłoszenia nieprawidłowości do organów ścigania. Teraz mogą nakładać bezpośrednio mandaty karne. Zmiany wejdą w życie 6 grudnia 2016 r.