Projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” zakłada zmiany także w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). Na mocy jej końcowych przepisów poszerzeniu ulec ma katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przesądowych porad.
I tak 1 stycznia 2017 r. otrzymać je będą mogły już nie tylko osoby posiadające ważną kartę dużej rodziny, młodzież do 26. roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani czy zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, ale także kobiety w ciąży.
By skorzystać z porad, ciężarna będzie musiała przedłożyć dokument potwierdzający swój stan oraz podpisać stosowne oświadczenie.
Zgodnie z projektem nieodpłatna pomoc ma być jej udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka – w szczególności praw rodzicielskich oraz uprawnień pracowniczych.
W ramach przedsądownego poradnictwa kobieta przy nadziei będzie więc mogła liczyć na poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Prawnik (adwokat, radca prawny czy magister prawa) pomoże jej również sporządzić projekt pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym) czy wypełnić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Dopisując kobiety w ciąży do listy osób uprawnionych do bezpłatnego poradnictwa, rządzący poszerzają i tak bardzo duże grono beneficjentów ustawy pakamerowej. Jak bowiem szacuje Ministerstwo Sprawiedliwości, obecnie do otrzymania porad uprawnionych jest aż 21 mln osób.
Etap legislacyjny
Projekt przed trzecim czytaniem w Sejmie