Naczelna Rada Adwokacka powinna pochylić się nad możliwością rozluźnienia zakazu umawiania się wyłącznie na success fee. To, paradoksalnie, czyniłoby adwokatów bardziej konkurencyjnymi w starciu z podmiotami nieprofesjonalnymi.
Przepisy Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (dalej: ZZEAiGZ) mają chronić profesję adwokata przed utratą cech zawodu zaufania publicznego. Niemniej jednak niektóre z zapisów, niekoniecznie kluczowych z punktu widzenia etyki, niejednokrotnie nie nadążają za zmieniającymi się warunkami wykonywania zawodu. Nie pozwalają tym samym reagować na przemiany społeczno-gospodarcze, ewolucję rynku czy też decyzje i zamierzenia ustawodawcy. Niestety, zasady te często też powodują utratę przez adwokatów znacznych obszarów rynku pomocy prawnej oraz blokują ekspansję na inne rynki. Dotyczy to przede wszystkim rynków odszkodowawczych, windykacyjnych oraz rynków usług kompleksowych.
Klucz do zmian istniejącej sytuacji ma w swych rękach adwokatura. Podstawowe zadanie samorządu, w tym nowej Naczelnej Rady Adwokackiej, to konieczność eliminacji ograniczeń w wykonywaniu zawodu, w taki sposób, aby jego wykonywanie pozwalało na odważne, rzetelne i honorowe reprezentowanie interesów naszych klientów.