Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to przestępstwo określone w art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Zatrzymana osoba może podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nie jest natomiast oczywistą sprawą, kiedy następuje zatarcie skazania z wyżej wymieniony czyn. Moment ten jest bowiem równoznacznych z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Karnego. Oznacza to, że w świetle prawa przestajemy być osobą karną.

Jaka kara za przestępstwo?

Od tego zależeć będzie termin po, którym nastąpi zatarcie skazania. W razie skazania na karę pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

Gdy osoba skazana została na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, zatarcie skazania nastąpi z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Podkreślić należy, że okres próby rozpoczyna się w momencie uprawomocnienia się wyroku.

Podobnie wygląda sprawa się w przypadku skazania na karę ograniczenia wolności. Zatarcie takiego skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

W polskim prawie karnym od 1 lipca 2015 r. kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc a najdłużej 2 lata. Może polegać wykonywaniu prac społecznych, powstrzymaniu się od spożywania używek, czy zakazie zmiany miejsca pobytu.

Jeśli osoba została skazana z kolei na karę grzywny, wykreślenie z Krajowego Rejestru Karnego następuje po roku od wykonania kary.

W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.

Środek karny

Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Zatarcie skazania to tzw. fikcja prawna. Polega na tym, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe
Oprac. M.S