Od dziś nie będzie już wątpliwości, że Sejm może zająć się wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli – to efekt wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 677).
Sprawa prezesa NIK
Nowela wprowadza procedurę obowiązującą przy uchylaniu ochrony immunitetowej takim podmiotom, jak rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, generalny inspektor ochrony danych osobowych czy właśnie prezes NIK. Od dziś jest już jasne, że wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób pełniących te funkcje w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego mają być, za pośrednictwem prokuratora generalnego, kierowane do marszałka Sejmu (w przypadku senatorów adresatem wniosku powinien być marszałek Senatu). W przypadku czynów ściganych z oskarżenia prywatnego wniosek może być złożony dopiero po wniesieniu sprawy do sądu. Co więcej, będzie tutaj obowiązywał przymus adwokacko-radcowski (wniosek będzie musiał zostać sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego).