Egzekucja alimentów zostanie wstrzymana, jeśli wierzyciel (dzieci lub żona) złoży wniosek o umorzenie postępowania, lub jeśli tytuł wykonawczy zostanie pozbawiony wykonalności.

Jeśli rodzic - zazwyczaj jest to ojciec - uchyla się od płacenia alimentów wobec dzieci, może między innymi stracić prawo jazdy, zostać wpisany na czarna listę dłużników czy nawet trafić do więzienia. Zobacz 5 rzeczy, jakie grożą za niepłacenie alimentów>> Jednak jako pierwszy alimenty próbuje wyegzekwować komornik - tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jak dokładnie wygląda egzekucja dokonywana przez komornika, dowiesz się tutaj>> Komornik dokona egzekucji z umowy o pracę, ale także z umowy zlecenia czy z emerytury lub renty. Obowiązują jednak kwoty wolne od zajęć - ile wynoszą w 2016 roku, dowiesz się tutaj>>

Kiedy o umorzenie stara się wierzyciel

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego może złożyć przede wszystkim wierzyciel, bowiem zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części, jeżeli:

  • zażąda tego wierzyciel - jednak w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;
  • tytuł wykonawczy został prawomocnym orzeczeniem pozbawiony wykonalności;
  • egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;
  • wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.
  • w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.

Wniosek o umorzenie postępowania (wolny od opłat) wierzyciel składa u komornika, który prowadzi postępowanie. Jeżeli egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji.

Bezskuteczność egzekucji przy alimentach nie stanowi przyczyny do umorzenia egzekucji.

Zasadniczo przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego komornik powinien wysłuchać zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Na postanowienie sądu dotyczące umorzenia postępowania można złożyć zażalenie do sądu wyższej instancji, a na postanowienie komornika – skargę do odpowiedniego sądu.

Kiedy o umorzenie może starać się dłużnik

Sam dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości - a więc także alimentów - jednak najpierw najpierw musi zaspokoić świadczenia nie tylko już wymagalne, lecz także należne dopiero w przyszłości.

Niepłacący alimentów ojciec musi więc najpierw spłacić zaległe zadłużenie, a w depozycie sądowym złożyć kwotę, która będzie stanowić równowartość sumy świadczenia alimentacyjnego za okres sześciu miesięcy. Przykładowo: jeśli dana osoba ma zasądzone alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie, to do depozytu sądowego musi złożyć kwotę 3000 zł. Pieniądze te pozostaną w na rachunku depozytowym Ministra Finansów "zamrożone" przez cały okres, gdy dłużnik będzie zobowiązany do płacenia alimentów.

Ponadto dłużnik musi umocować komornika do podjęcia kwoty złożonej do depozytu. W przypadku, gdy zobowiązany do płacenia alimentów popadnie w zwłokę z uiszczeniem wymagalnych rat, komornik skorzysta z umocowania, zostanie też z urzędu wszczęta egzekucja.