Obywatel wystąpił do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wydanie zestawienia wokand tego sądu z ostatnich 25 lat wraz z podaniem sygnatur i przedmiotów sprawy. Chciał też wokandy kilku wojewódzkich sadów administracyjnych.
Przekonywał, że te dane są mu potrzebne do złożenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.
Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział, że nie dysponuje informacjami dotyczącymi wokand WSA, a żądana informacja dotycząca samego NSA ma charakter informacji publicznej przetworzonej. Jej udostępnienie wymagałoby więc wykazania po stronie wnioskodawcy szczególnie istotnego interesu publicznego. Obywatel zaś go nie wskazał.
Ostatecznie prezes NSA odmówił udostępnienia dokumentów. Decyzję podtrzymał także miesiąc później. Stwierdził, że wokanda sądowa jest informacją publiczną, bo została wytworzona przez organ państwowy i określa zasady działania tego organu (tj. precyzuje porządek czynności, jakie podejmowane będą przez sąd w danym czasie).
Pojedyncza wokanda stanowi informację publiczną prostą, ale już zestawienie wokand NSA z ostatnich 25 lat to informacja przetworzona. Jej przygotowanie wiązałoby się z kosztami osobowymi i finansowymi: trzeba by skserować wszystkie wokandy, usunąć z nich dane stron i ponownie skopiować.
W takim przypadku udostępnienie zależy od wykazania przez wnioskodawcę szczególnie istotnego interesu publicznego. Przesłanka ta odnosi się do spraw związanych z funkcjonowaniem państwa i tego, jak można usprawnić jego działanie. I ziszcza się, o ile wnioskodawca ma możliwość realnego wpływania na funkcjonowanie instytucji państwowych. Tego wszystkiego jednak nie wykazał. Zamiar złożenia skarg do sądów i trybunałów międzynarodowych – wskazywany w tym wypadku – świadczy raczej o interesie prywatnym niż publicznym.
Obywatel wniósł skargę do WSA w Warszawie, ale przegrał. WSA przypomniał, że wykazanie szczególnie istotnego interesu publicznego dla uzyskania informacji przetworzonej to zapora przed wnioskami dezorganizującymi pracę różnych instytucji. W tym przypadku chodzi zaś o udostępnienie praco- i czasochłonnej informacji przetworzonej, której opracowanie i tak nie może wpłynąć na efektywność funkcjonowania państwa.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1122/15