Zgodnie z projektem rozporządzenia zmianie ulegnie zakres przeprowadzanego testu. Co więcej, komisja będzie miała 14 dni od momentu otrzymania informacji o złożeniu wniosku o wpis na listę adwokatów lub radców na przygotowanie zakresu zagadnień objętych sprawdzianem umiejętności.

Przepisy przedstawionego przez ministra sprawiedliwości projektu rozporządzenia mają dostosować do porządku krajowego unijne zasady o uznawaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Obowiązująca ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi bowiem, że wykonywać zawód radcy prawnego i adwokata mogą osoby, które władania językiem polskim w mowie i w piśmie, zdadzą test umiejętności oraz spełniają wymagania wymienione w ustawie o prokuraturze.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, uznanie kwalifikacji następuje po porównaniu posiadanego wykształcenia wnioskującego z wymaganiami obowiązującymi na terenie RP. Dopiero po przeprowadzonej analizie, organ prowadzący postępowanie uznaje kwalifikacje wnioskodawcy odpowiadające wymogom krajowym. W pozostałym zakresie umiejętności potwierdza się w formie testu. Na podstawie przepisów ustawy komisje egzaminacyjne sporządzają listę zagadnień ustaloną w wyniku porównania zakresu kształcenia wymaganego w Polsce z zakresem doświadczenia posiadanego przez kandydata. Wnioskujący zatem będzie musiał zmierzyć się z testem obejmującym zagadnienia niezbędne do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego w Polsce, których znajomości nie wykazał w postępowaniu. Dodatkowo, część ustna sprawdzianu dotyczy kwestii zasad organizacji i działania samorządu zawodowego, warunków wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej.

Jak wynika z projektowanego rozporządzania, nowa część pisemna będzie mogła trwać jeden lub dwa dni i składać będzie się z opracowania przez kandydata jednego lub dwóch tematów obejmujących zagadnienie prawne na podstawie akt lub przedstawionego stanu faktycznego. Samo opracowanie tematu może polegać na sporządzeniu pisma procesowego, opinii prawnej lub umowy. Kandydaci na opracowanie jednego z tematów będą mieli 360 minut.

Jeśli chodzi natomiast o część ustną, projekt rozporządzenia stanowi, że będzie ona polegać na odpowiedzi na losowo wybrany zestaw sześciu pytań, dotyczących – jak już zostało to wspomniane – funkcjonowania samorządu, etyki zawodowej itd.. Czas, który będzie przysługiwał kandydatowi na przygotowanie się do odpowiedzi wynosić będzie 30 minut, a samo jej udzielanie potrwa maksymalnie 60 minut. Komisja podczas egzaminu będzie mogła zadawać pytania uzupełniające. Do pozytywnego zaliczenia części ustnej wymagane będzie uzyskanie co najmniej 16 punktów. Ostateczna ocena będzie jednak zależeć od ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów w części ustnej i pisemnej. Dwa (lub więcej) negatywne stopnie dyskwalifikują kandydata.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzenia testy umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych na etapie opiniowania