Mam małe gospodarstwo rolne i chciałbym zdobyć kwalifikacje na kierowanie pojazdem C+E. To dość drogi kurs. Czy mogę się starać o jakiekolwiek dofinansowanie? Do kogo powinienem się zwrócić o wsparcie – pyta pan Paweł.
Pan Paweł może poszukać w tej sprawie unijnego wsparcia. Z funduszy europejskich można korzystać, przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Pierwsza droga jest trudniejsza i podejmują ją głównie fundacje, stowarzyszenia lub samorządy terytorialne. Druga nie wymaga szczególnego wysiłku ani przejścia skomplikowanych procedur. Dotyczy przede wszystkim podniesienia kwalifikacji, uzyskania pomocy w radzeniu sobie na rynku pracy lub w trudnych sytuacjach życiowych bądź wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Udział w szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji jest jedną z proponowanych form wsparcia w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na lata 2014–2020. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju, aby z niego skorzystać, w tym wziąć udział w szkoleniach, należy znaleźć odpowiedni projekt i zakwalifikować się do niego.
Program POWER – „Osoby młode na rynku pracy”, przeznaczony dla niepracujących oraz w żaden sposób niekształcących się osób w wieku 15–29 lat, przewiduje wiele form pomocy. Są to m.in.:
● doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania,
● przeróżne szkolenia, kursy a także studia podyplomowe,
● staże i praktyki zawodowe,
● bony na zasiedlenie, a także wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w formie bezzwrotnej), połączone z doradztwem i szkoleniami.
Finansową pomoc można otrzymać na dwa sposoby. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą się starać o nią w urzędach pracy, natomiast niezarejestrowane, ale również bez pracy – poprzez udział w projekcie organizowanym przez organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia, organizacje pracodawców, związki zawodowe albo organizacje tych związków, Ochotnicze Hufce Pracy lub publiczne służby zatrudnienia.
Osoby zarejestrowane jako bezrobotne informacje o warunkach i zasadach naboru, a przede wszystkim o rodzaju wsparcia otrzymają w powiatowych urzędach pracy. Pozostałe osoby poszukujące możliwości doszkalania (niezarejestrowane jako bezrobotne) takie dane znajdą na stronach wojewódzkich urzędów pracy i właściwych powiatowych urzędów pracy.
Zainteresowani, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza, czyli osoby po 50. roku życia, kobiety, niepełnosprawni i nisko wykwalifikowani, mogą liczyć – podobnie jak ludzie młodzi – na analogiczne wsparcie z programu POWER. Również oni – po szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania kursów i szkoleń – zwracają się do powiatowych urzędów pracy (zarejestrowani jako bezrobotni) lub do wojewódzkich (a także powiatowych) urzędów pracy, jeśli nie są zarejestrowani. Z tym że lista organizacji zajmujących się finansowym wsparciem uzyskania lub podniesienia kwalifikacji zawodowych jest nieco inna niż w przypadku osób w wieku 15–29 lat (np. nie ma na niej hufców pracy).
Skierowanie osoby bezrobotnej na szkolenie lub inny rodzaj dokształcania musi wynikać z analizy jej potrzeb zawodowych oraz decyzji podjętej przez urząd pracy. Warunkiem skorzystania z pomocy urzędu pracy jest zarejestrowanie się jako bezrobotny, ale także spełnianie wymogów narzuconych przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w skrócie – pozostawanie do dyspozycji urzędu pracy. Jak wyjaśniają eksperci z Ministerstwa Rozwoju, szkolenia oferowane w projektach EFS są realizowane zgodnie z tym, czego potrzebuje i jaki ma potencjał każdy z uczestników. Trzeba także określić, jakich pracowników brakuje na lokalnym rynku pracy. Dopiero wtedy podmioty realizujące projekty dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo proponują określone szkolenia, które mają na celu uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji i pozwalają na znalezienie zatrudnienia w danym zawodzie. Jednym z takich szkoleń, o ile wynika ono z przeprowadzonej diagnozy, może być kurs na prawo jazdy.
W latach 2014–2020 działania z zakresu aktywizacji zawodowej, w tym działania szkoleniowe na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia, realizowane są z funduszy krajowego programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Za realizację wsparcia na poziomie regionalnym odpowiedzialne są wojewódzkie urzędy pracy (WUP), które pełnią funkcję instytucji pośredniczącej. Do ich zadań należy wybór w drodze konkursów podmiotów realizujących projekty oraz koordynowanie wsparcia udzielanego przez powiatowe urzędy pracy.
Działania koncentrują się na tych grupach społecznych, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, a więc osobach młodych, o niskich kwalifikacjach, po 50. roku życia lub osobach z niepełnosprawnościami, a także kobietach. Dla tych grup – w ramach programów współfinansowanych z EFS – przygotowana jest szeroka oferta aktywizacyjna, która pomoże im powrócić do pracy lub założyć własną działalność gospodarczą.
Uwaga
Szczegółowych informacji dotyczących działań doszkalających w ramach środków programów regionalnych (RPO), które są finansowane z EFS i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, można także poszukiwać na stronach urzędów marszałkowskich lub na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/, gdzie umieszczono harmonogramy naborów w konkursach zaplanowanych na 2016 rok
Jest też pomoc dla rolników
W ramach najnowszej puli funduszy europejskich przewidziano także pomoc dla rolników i członków ich rodzin. Mogą oni np. uzyskać status osoby bezrobotnej, jeśli posiadają gospodarstwa poniżej 2 ha przeliczeniowych, a jeśli mają więcej – odejść z rolnictwa i skorzystać z finansowego wsparcia na założenie działalności gospodarczej bądź ze szkoleń.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146 ze zm.). Par. 7 rozporządzenia ministra infrastruktury z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. nr 53, poz. 314).