Rozważam przyjęcie austriackiego obywatelstwa – pisze pan Janusz. – Spełniam w zasadzie warunki stawiane przez ten kraj. Niestety, wśród nich jest zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Mam wątpliwości, czy jeśli to zrobię, to decyzja będzie dotyczyć także moich dzieci? Jak wygląda stosowna procedura – pyta czytelnik.
Nasza konstytucja stanowi, że obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie. Przyjęcie obywatelstwa obcego, z punktu widzenia naszych przepisów, nie oznacza więc konieczności rezygnacji z polskiego. Jednak – jak w opisanym przez pana Janusza przypadku – niektóre kraje oczekują, że kandydat na obywatela porzuci swoją poprzednią przynależność państwową.
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez rodziców rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli z obywatelstwa zrezygnuje jedno z rodziców, zrzeczenie się obejmie dziecko pozostające pod jego władzą rodzicielską, jeżeli drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub drugie z rodziców złoży oświadczenie, że wyraża na to zgodę. Młody człowiek, który ukończył lat 16, straci w takiej sytuacji obywatelstwo polskie, tylko jeśli się na to zgodzi.
Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się do Prezydenta RP za pośrednictwem wojewody, a w wypadku osób zamieszkałych za granicą – za pośrednictwem konsula. Można to zrobić osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Dokumenty wydane w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula RP.
Do wniosku o zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego dołącza się:
● dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo polskie osób objętych wnioskiem,
● odpisy polskich aktów urodzenia,
● odpisy polskich aktów małżeństwa lub inne dokumenty określające stan cywilny,
● potwierdzenie posiadania innego obywatelstwa lub przyrzeczenie jego nadania,
● dokumenty stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka,
● oświadczenia drugiego rodzica w sprawie zgody na utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego,
● oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat, że wyraża zgodę na utratę obywatelstwa polskiego;
● fotografie osób, których dotyczy wniosek.
Postępowanie w sprawie zrzeczenia się obywatelstwa polskiego nie podlega opłacie skarbowej. Jeśli jednak prowadzimy je z zagranicy, opłata konsularna z tytułu przyjęcia wniosku i opracowania dokumentacji w tej sprawie wyniesie 360 euro.
Podstawa prawna
Art. 34 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483). Art. 46–54 ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161). Rozporządzenie Prezydenta RP z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (...) oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r. poz. 928).