statystyki

Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

autor: _29.12.2015, 09:49; Aktualizacja: 29.12.2015, 09:54
zwolnienie bezrobotny dokumenty

Spis wierzytelności obejmuje wierzytelności osobiste w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.źródło: ShutterStock

Zasadą w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest objęcie postępowaniem wszystkich wierzytelności w stosunku do dłużnika.

ROZDZIAŁ 2

Spis wierzytelności

● Art. 76. [Wierzytelności objęte spisem]

1. Spis wierzytelności obejmuje wierzytelności osobiste w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

2. Umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określa sumę, z którą wierzyciel uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

● komentarz

w Domniemanie objęcia wierzytelności postępowaniem. Zasadą w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest objęcie postępowaniem wszystkich wierzytelności w stosunku do dłużnika. Umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określa sumę, z którą wierzyciel uczestniczy w postępowaniu, a spis obejmuje wszystkie wierzytelności powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Od tej zasady kolejne przepisy przewidują wiele wyjątków, te jednak z natury rzeczy nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Innymi słowy, w razie wątpliwości należy przyjmować, że dana wierzytelność objęta jest układem.

w Znaczenie daty powstania wierzytelności. Ze względu na datę powstania zobowiązania wszystkie wierzytelności należy podzielić na powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i powstałe po tym dniu. Układ obejmuje wszystkie wierzytelności powstałe do końca dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania (w postępowaniu o zatwierdzenie układu będzie to odpowiednio dzień układowy).

Wierzytelności powstałe w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i później nie są objęte układem i powinny być zaspokajane na bieżąco w toku postępowania oraz po jego zakończeniu – z wyjątkiem odsetek od wierzytelności układowych, które także są objęte układem. Dla tego, czy wierzytelność będzie objęta układem, decydujący jest moment powstania wierzytelności, a nie data jej wymagalności.

W praktyce najwięcej problemów nastręcza zakwalifikowanie wierzytelności o zapłatę z tytułu umowy o roboty budowlane. Przyjąć należy, że zasadniczo miarodajny będzie moment wykonania robót, chyba że strony w kontrakcie wprost i jednoznacznie postanowiły inaczej (np. że wierzytelność powstaje dopiero z chwilą wystawienia świadectwa płatności lub innego podobnego dokumentu).

w Rodzaje wierzytelności objętych układem. Układ obejmuje wierzytelności o charakterze zarówno pieniężnym, jak i niepieniężnym. Propozycje układowe powinny być dostosowane do specyfiki tych rodzajów zobowiązań poprzez odpowiednią modyfikację sposobu ich wykonania albo poprzez przewidziane w układzie zaspokojenie przez zapłatę określonej w układzie sumy pieniężnej.

w Objęcie układem zabezpieczonych wierzytelności. Wierzytelności zabezpieczone poprzez przeniesienie własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa są objęte układem tylko w zakresie, w jakim prawdopodobieństwo zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia jest niewielkie. W pozostałej części pozostają nieobjęte układem, podobnie jak inne wierzytelności zabezpieczone rzeczowo, chyba że zgodę na ich objęcie układem wyrazi wierzyciel (art. 151 ust. 2-3 p.r.).

w Los odsetek po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Układ ma na celu całościowe rozwiązanie problemu zadłużenia niewypłacalnego dłużnika. Z tego wynika, że odsetki za cały czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia powinny być objęte układem, a co za tym idzie w propozycjach układowych należy uwzględniać los tych odsetek, w szczególności za okres po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

W spisie wierzytelności umieszcza się wyłącznie odsetki za okres do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Dalsze odsetki biegną i są objęte układem, jednakże nie wpływają na siłę głosu wierzyciela w układzie. Otwarcie postępowania wstrzymuje bieg odsetek od tej właśnie chwili, a po prawomocnym zatwierdzeniu układu – wierzytelności strony uzyskują nowe terminy płatności (lub inny sposób zaspokojenia wierzytelności). W efekcie zobowiązanie podlega przekształceniu w sposób określony w układzie. Zatem jeżeli pojawią się jakiekolwiek odsetki, to ewentualnie dopiero na skutek niezrealizowania układu w wyznaczonych nim terminach.

W konsekwencji prawomocne zatwierdzenie układu wyklucza możliwość dochodzenia przeciwko dłużnikowi odsetek za okres po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego aż do chwili ewentualnego uchylenia układu.

w Objęcie układem wierzytelności warunkowych. Ziszczenie się wyróżnianych w polskim ustawodawstwie warunków – zawieszających i rozwiązujących – ma inny wpływ na wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wierzytelności pod warunkiem zawieszającym objęte są układem – o ile warunek ziścił się w czasie wykonywania układu. Treść warunku powinna być jednakże określona i jednoznacznie wskazana w spisie wierzytelności. Takie skutki ma wyłącznie zastrzeżenie warunku zawieszającego, ponieważ z chwilą jego ziszczenia się powstaje wierzytelność. Jeżeli chwila ta nastąpi już po stwierdzeniu wykonania układu – wierzytelność nie będzie objęta układem i podlega zaspokojeniu w pełnej wysokości. Z tego względu przy stwierdzaniu wykonania układu nie jest konieczne składanie do depozytu sum przeznaczonych na zaspokojenie wierzytelności warunkowych, w których warunek zawieszający nie ziścił się do dnia stwierdzenia wykonania układu. Wierzytelność należna pod warunkiem rozwiązującym jest objęta układem, a ziszczenie się warunku przed terminem płatności powoduje wygaśnięcie wierzytelności (art. 89 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: k.c.). Nie mogą być uznane za warunkowe (nawet przy założeniu dopuszczalności konstrukcji tzw. warunku potestatywnego) wierzytelności zwrotne gwaranta względem dłużnika jako zleceniodawcy gwarancji z tytułu gwarancji bankowych (ubezpieczeniowych) zrealizowanych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, nawet jeśli zdarzenia, które były pierwotną przyczyną wypłaty świadczenia gwarancyjnego, nastąpiły przed dniem ogłoszenia upadłości. Będzie tak pod warunkiem, że gwarancja spełnia wszystkie elementy zobowiązania abstrakcyjnego (na temat abstrakcyjności gwarancji zob. np. uchwała Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 1993 r., sygn. akt III CZP 16/93, oraz z 28 kwietnia 1995 r., sygn. akt III CZP 166/94).

w Wpływ zatwierdzenia układu na wierzytelności. Zgodnie ze stanowiskiem SN zajętym w wyroku z 15 marca 2013 r. (sygn. akt V CSK 416/12) „przyjęcie i zatwierdzenie układu nie ma wpływu na samo istnienie objętej nim wierzytelności, lecz wyznacza granice jej egzekwowalności lub inne sposoby zaspokojenia, obowiązujące tak długo, jak długo zatwierdzony układ wiąże oraz pod warunkiem, że zostanie wykonany”. Zdaniem SN układ nie powoduje powstania także wierzytelności przyszłej. Drugie stanowisko nie budzi wątpliwości interpretacyjnych, jednak pierwsze nie jest już takie jednoznaczne. Sąd Najwyższy, a za nim także część sądów powszechnych, zdaje się wskazywać, że jeśli w prawomocnie zatwierdzonym układzie doszło do umorzenia części wierzytelności, to układ powoduje przekształcenie tej części w zobowiązanie naturalne, nie zaś w nowację – powstanie nowego stosunku prawnego i wygaśnięcie stosownej części wierzytelności.

w Skutki uchylenia układu. Uchylenie układu powoduje, że wierzycielom przysługują wierzytelności w pełnej wysokości, nie zaś w wysokości uwzględniającej treści układu. We wskazanym powyżej orzeczeniu z 15 marca 2013 r. SN zwrócił uwagę, że „dłużnik i osoba trzecia, która po zatwierdzeniu układu dokonuje z nim czynności prawnej powodującej uszczuplenie majątku uniemożliwiające wykonanie zatwierdzonego układu, muszą uwzględniać okoliczność, że z przedmiotu takiej czynności, wobec niewykonania układu, wierzyciele będą żądać zaspokojenia takich wierzytelności, jakie im w stosunku do dłużnika rzeczywiście przysługiwały”. Jedyną obowiązkową modyfikację wysokości wierzytelności stanowi kwota, którą w ramach realizacji uchylonego układu dłużnik już zdążył wierzycielowi przekazać. W tej części bowiem wierzytelność wygasła.

● Art. 77. [Podział wierzytelności objętych spisem]

1. Wierzytelność za okres rozliczeniowy, w trakcie którego zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, w szczególności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, ulega z mocy prawa proporcjonalnemu podziałowi na część traktowaną jak wierzytelność powstała przed dniem otwarcia postępowania oraz część traktowaną jak wierzytelność powstająca po dniu otwarcia postępowania.

2. Jeżeli przedmiot leasingu nie stanowi u korzystającego dłużnika środka trwałego w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) do umowy leasingu przepis ust. 1 stosuje się.


Pozostało 91% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane