Opłata recyklingowa w wysokości 500 zł została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2006 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisują w 2015 roku nowelizację ustawy, umożliwił zniesienie tej opłaty dla aut z zagranicy od 2016 roku.

Dotychczasowe regulacje prawne dotyczące opłaty recyklingowej – do 31 grudnia 2015 roku.

Opłata recyklingowa w wysokości 500 zł została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2006 r. na mocy art. 12 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140, ze zm.).

Obowiązek uiszczenia opłaty recyklingowej wynika wprost z mocy prawa i dotyczy każdego pojazdu o masie do 3,5 t wprowadzonego na terytorium Polski przez:
1) tzw. wprowadzającego pojazd, tj. przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, który jednocześnie nie ma obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów, tj. nie wydaje karty pojazdu,
lub
2) podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu.


Opłatę uiszcza wyłącznie:
1) wprowadzający pojazd, tj. przedsiębiorca, który nie wydaje karty pojazdu i nie zapewnia sieci
oraz
2) podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu.


Obowiązek dotyczy pojazdów samochodowych zaliczonych do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz trójkołowych pojazdów silnikowych,
z wyłączeniem motocykli trójkołowych.

Opłata recyklingowa jest wpłacana w związku z faktem wprowadzenia pojazdu na teren kraju. W przypadku, gdy wprowadzający pojazd, który nie zapewnia sieci zbierania pojazdów, dokonał zbycia pojazdu, przed rejestracją pojazdu, zobowiązany jest przekazać niezwłocznie nabywcy pojazdu dowód wpłaty opłaty recyklingowej (art. 12 ust. 3 ustawy).

Zmiany od 1 stycznia 2016

Sejm uchwalił 27 maja 2015 r. nowelizację ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zasadniczym powodem podjęcia prac nad nowelizacją była konieczność pełnej transpozycji przepisów prawa UE.

Jedną z najbardziej istotnych zmian jest zniesienie obowiązku wpłacania tzw. opłaty recyklingowej od pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju (500 zł od każdego wprowadzonego pojazdu). Obecnie opłata ta jest wpłacana zarówno przez osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, jak i przez przedsiębiorców wprowadzających pojazdy, którzy nie mają obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów. Zniesienie opłaty recyklingowej w stosunku do osób fizycznych wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski przed 1 stycznia 2016 r. konieczne będzie wpłacenie opłaty recyklingowej.

Nowe przepisy nakładają na podmioty prowadzące profesjonalną działalność w zakresie wprowadzania na rynek pojazdów obowiązek zapewnienia i finansowania sieci zbierania wycofanych z użytkowania pojazdów. Jednocześnie zrezygnowano z dofinansowania zakładów demontażu pojazdów środkami pochodzącymi z pobieranych opłat recyklingowych.

Źródło: NFOSiGW, MOS