Prawo jazdy można w jednej chwili stracić nie tylko za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, ale również za brawurową jazdę czy niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów można pozbawić też kierowców niepłacących alimentów
Czy stracę prawo jazdy za pierwsze przekroczenie
W przeszłości nigdy nie byłem karany za szybką jazdę w terenie zabudowanym. Czy w związku z tym, jeśli policja zatrzyma mnie pierwszy raz za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h, odbierze mi prawo jazdy?
TAK
Obowiązujące od 18 maja 2015 r. przepisy prawa drogowego są jednoznaczne i nie przewidują w tym zakresie żadnych wyjątków. W razie ujawnienia wykroczenia polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym policjant ma bezwzględny obowiązek zatrzymania dokumentu prawa jazdy. Jest to możliwe nawet wtedy, kiedy kierowca nie ma jeszcze na swoim koncie żadnych punktów karnych. W razie zatrzymania dokumentu policjant wręcza kierowcy pokwitowanie. Na jego podstawie może on prowadzić samochód, motocykl czy ciężarówkę tylko przez kolejne 24 godziny.
Zatrzymane prawo jazdy policja przekazuje najpóźniej w ciągu 7 dni staroście. Ten wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy liczonych od dnia odebrania dokumentu. Nie jest to jednak równoznaczne z utratą uprawnień. Ukarany w ten sposób kierowca nie może prowadzić auta przez okres wskazany w decyzji. Jeżeli jednak to zrobi, może stracić prawo jazdy na 6 miesięcy. W razie przyłapania go na prowadzeniu pojazdu w trakcie obowiązywania 6-miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy starosta podejmuje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.
Podstawa prawna
Art. 102 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.).
Art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
Czy zabiorą prawo jazdy za zbyt wiele osób w aucie
Zdarza się, że zabieram ze szkoły także dzieci sąsiadów. Przewożę wtedy w samochodzie kilka osób ponad normę. Czy to prawda, że można za to stracić dzisiaj prawo jazdy?
TAK
Za popełnienie takiego wykroczenia grozi dzisiaj nie tylko mandat, ale i zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Jest to jednak sankcja związana z przewożeniem zdecydowanie większej liczby osób niż przewidziana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Kierowca straci prawo jazdy, jeżeli będzie przewoził co najmniej trzech dodatkowych pasażerów (w samochodzie osobowym, ciężarówce lub na przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny) albo co najmniej sześciu (w autobusie). Powyższe rygory nie obowiązują kierowców autobusów jeżdżących w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich, o ile w pojazdach przewidziane są miejsca stojące. Tak radykalne rozwiązania zostały wprowadzone po wielu wypadkach, których ofiarami były osoby przewożone w przeładowanych samochodach.
Podstawa prawna
Art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. b ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
Art. 102 ust. 1 pkt 5 i ust. 1a ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2015 r. poz. 155 ze zm.).
Czy stracę uprawnienia za wykroczenie
Mój sąsiad został przyłapany na jeździe samochodem z 0,29 promila alkoholu we krwi. Sąd odebrał mu prawo jazdy na dwa lata. Czy jest to możliwe, skoro popełnił tylko wykroczenie?
TAK
Wiele osób błędnie przyjmuje, że jazda samochodem po jednym lub dwóch piwach może skończyć się dla nich wyłącznie mandatem. To prawda, że kierowca prowadzący pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym po użyciu alkoholu popełnia jedynie wykroczenie. Stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy jego zawartość w organizmie kierowcy wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu albo jego obecność w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm sześc. Nie tylko w przypadku popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu pod większym niż wskazany wyżej wpływem alkoholu, ale również w razie popełnienia samego wykroczenia obowiązkowo orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. Jak orzekł Sąd Najwyższy, w sytuacji przypisania kierowcy odpowiedzialności za wymienione wykroczenie brak orzeczenia tego środka karnego stanowi oczywiste naruszenie prawa materialnego, które miało istotny wpływ na treść zaskarżonego wyroku (wyrok z 5 marca 2009 r., sygn. akt II KK 272/2008). Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
Podstawa prawna
Art. 29 i 87 par. 1 i 3 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1097 ze zm.).
Czy można tak ukarać dłużnika alimentacyjnego
Były mąż prowadzi dochodową działalność, a mimo to nie płaci alimentów na nasze dzieci. Wszystko odbywa się bowiem w szarej strefie. Komornik nie może niczego od niego wyegzekwować. Czy można w takiej sytuacji odebrać mu prawo jazdy?
TAK
Prawo jazdy można stracić nie tylko za łamanie przepisów drogowych. Od kilku lat można odbierać je również dłużnikom alimentacyjnym. Jest to możliwe, gdy w stosunku do dłużnika zostanie wydana ostateczna decyzja o uznaniu go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wszczęcie postępowania administracyjnego prowadzącego do jej wydania jest dopuszczalne, w przypadku gdy dłużnik uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego. Podobnie jest, gdy odmawia złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy lub bez uzasadnionej przyczyny nie zgadza się na przyjęcie propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywanie prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udział w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych. Na podstawie wniosku wójta i odpisu prawomocnej decyzji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Jego zwrot jest możliwy dopiero wtedy, gdy ustanie bezpośrednia przyczyna odebrania dokumentu – dłużnik podda się wywiadowi alimentacyjnemu albo przez ostatnie 6 miesięcy wywiąże się ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 proc. kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Prawo jazdy trafi do zalegającego z zapłatą alimentów rodzica, gdy ureguluje on swoje zobowiązania i nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 5 ust. 3b, ust. 5–6 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 859 ze zm.).
Czy poniosę konsekwencje za niezatrzymanie się
Nie zatrzymałem się do kontroli drogowej, bo policjanci, którzy chcieli ją przeprowadzić, znajdowali się przy nieoznakowanym radiowozie. Zostałem później zatrzymany pod zarzutem uniknięcia kontroli w terenie zabudowanym. Nie przyjąłem mandatu i sprawa zostanie skierowana do sądu. Policjant powiedział mi, że dodatkowo mogę stracić za to prawo jazdy. Czy to prawda?
TAK
Kierowca, który chcąc uniknąć kontroli, nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu, popełnia wykroczenie, za które grozi nie tylko kara aresztu (od 5 do 30 dni) albo grzywny (od 20 zł do 5000 zł). W takiej sytuacji sąd może orzec również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, który wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy. Policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym. Jednocześnie ma on obowiązek okazania bez wezwania legitymacji służbowej. Inaczej powinna więc zostać oceniona sytuacja, w której miejsce i okoliczności kontroli drogowej mogą wzbudzić w kierowcy uzasadnioną obawę prowokacji i podszywania się pod funkcjonariuszy, np. w celu dokonania rozboju. Kierowca ma wtedy prawo nie zatrzymać się do kontroli, ale powinien dotrzeć do najbliższej jednostki policji i powiadomić oficera dyżurnego. Okoliczności podane przez czytelnika nie wskazują jednak, by taka sytuacja miała miejsce.
Podstawa prawna
Art. 92 par. 2 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1097 ze zm.).
Par. 2 ust. 2, par. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2008 r. nr 132, poz. 841 ze zm.).
Czy mogę odbyć kurs zamiast egzaminu
Policjant zatrzymał mi prawo jazdy w związku z przekroczeniem granicy 24 punktów karnych za kilkukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości. Czy mogę odbyć kurs reedukacyjny, zamiast zdawać ponownie egzamin?
NIE
Kierowcom, którzy naruszyli przepisy w czasie roku od otrzymania po raz pierwszy uprawnień, dokument jest zatrzymywany nawet po przekroczeniu liczby 20 punktów.
Przepisy, które wprowadzają możliwość odbywania kursów reedukacyjnych przez starszych stażem kierowców, wejdą w życie dopiero 4 stycznia 2016 r. Kierowcy, którzy przekroczą limit 24 punktów karnych, zamiast na ponowny egzamin trafią na kurs bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kursy reedukacyjne będą prowadzić odpłatnie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Będą one miały formę wykładów oraz zajęć warsztatowych dotyczących skutków wypadków drogowych, czynników mających wpływ na bezpieczeństwo i psychologicznych aspektów kierowania pojazdem.
Po ukończeniu kursu WORD wyda kierowcy zaświadczenie, które trzeba będzie przedstawić staroście w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na kurs. Nieprzedstawienie zaświadczenia będzie podstawą do zatrzymania prawa jazdy. Zostanie ono zwrócone kierowcy po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz opłacie ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynie rok, warunkiem jego wydania będzie pozytywny wynik egzaminu.
Podstawa prawna
Art. 99–102 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2015 r. poz. 155 ze zm.).
Art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. g–h ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).