Za pomocą testamentu spadkodawca rozporządza swoją ostatnią wolą na wypadek śmierci. W ten sposób zgromadzony majątek rozdzielony może zostać nie tylko pomiędzy najbliższą rodzinę, lecz również inne bliskie osoby dla zmarłego. Należy pamiętać, że sporządzony już testament, można odwołać.

Testament bowiem na leży do czynności prawnych mortis causa. Oznacza to, że nie wywołuje on żadnych skutków prawnych za życia spadkodawcy. Co więcej, testament jest czynność prawną rozporządzają, jednostronną oraz odwołalną.

Kwestia odwołania testamentu uregulowana została w art. 943 Kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że testament może zostać odwołany w całości, jak również tylko w poszczególnych częściach. Jak tego dokonać? Po pierwsze, można sporządzić nowy testament. Drugim sposobem jest zniszczenie sporządzonego już testamentu lub pozbawienie go cech ważności (w zamiarze odwołania testamentu). Ponadto, możliwe jest także dokonanie w testamencie takich zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Jeśli zdecydujemy się na sporządzenia nowego testamentu, odwołanie tego już istniejącego może mieć charakter wyraźny lub dorozumiany. Pierwsza możliwość oznacza, że spadkodawca wskazuje w testamencie, że jego wolą jest odwołanie testamentu wcześniejszego. Najczęściej sytuacja taka ma miejsce, gdy sporządzony został testament notarialny.

Charakter dorozumiany odwołania będzie cechował się natomiast takimi postanowieniami, których nie da się pogodzić z wcześniejszymi. Należy pamiętać, aby nowy testament również opatrzony został w datę jego sporządzenia.

Warto zaznaczyć, że nowy testament może być sporządzony w dowolnego formie. Oznacza to, że jeśli pierwszy testament został zapisany w formie aktu notarialnego, już następny (odwołujący) może zostać sporządzony np. pisemnie bez udziału notariusza.

Zniszczenie wypisu aktu notarialnego lub protokołu treści testamentu alograficznego (sporządzony ustnie przed określonym urzędem) wywołuje również skutki odwołania testamentu