Maksymalne stawki taks notarialnych zostaną podwyższone. Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało właśnie do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia regulującego powyższą kwestię. W dokumencie zakłada się podniesienie górnego progu taksy notarialnej m.in. za:

¦ sporządzenie testamentu – z 50 zł na 80 zł,
¦ odwołanie testamentu – z 30 zł na 50 zł,
¦ zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – z 80 zł na 130 zł,
¦ sporządzenie pełnomocnictwa do dokonania jednej czynności – z 30 zł do 50 zł,
¦ sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – z 300 zł do 500 zł.
Projekt zakłada również zmianę par. 10 dotychczasowego rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 237), który reguluje m.in. kwestię opłat za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie. Maksymalna stawka w tym zakresie wzrosnąć ma z 50 zł do 80 zł, natomiast za przechowanie dokumentu za każdy rozpoczęty miesiąc – maksimum 35 zł (dziś 20 zł).
Podwyżka dosięgnie też (zmiana w par. 13 rozporządzenia):
¦ poświadczeń własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na pełnomocnictwach i innych dokumentach (z 20 do 30 zł);
¦ poświadczeń w sprawie pozostawania osoby w określonym miejscu (z 30 zł do 50 zł).
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza również nowe zasady obliczania taks za sporządzenie projektu bądź aktu notarialnego dokumentującego oświadczenie dłużnika banku lub SKOK-u o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego (to popularny sposób zabezpieczenia zapłaty: na jego mocy kupujący oświadcza, iż zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu umówioną cenę w określonym terminie i w odniesieniu do tego zobowiązania poddaje się wprost egzekucji). Maksymalna stawka ma tu wynieść 1/4 stawki przewidzianej w par. 3 rozporządzenia, który z kolei uzależnia ją od wartości transakcji.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia przesłany do konsultacji społecznych