Zdalnie możemy porozmawiać z urzędnikiem co najwyżej o dokumentach niezbędnych do załatwienia konkretnej sprawy, a także trybie jej rozpatrzenia. Osoby posiadające podpis elektroniczny mogą składać drogą elektroniczną wnioski i podania, ale w ograniczonym zakresie

Czy będzie można wnioskować o dowód przez internet

Mam problemy z poruszaniem się i nie ukrywam, że chciałbym jak najwięcej formalności załatwić drogą elektroniczną, w tym również złożyć wniosek o nowy dowód osobisty. Czy to możliwe?
TAK
Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, będzie można złożyć po uruchomieniu odpowiednich usług. Resort spraw wewnętrznych zapowiada, że do końca maja powinno być to możliwe. Ma być to usługa centralna, co oznacza, że za jej pomocą będzie można ubiegać się o wydanie dowodu osobistego w każdej gminie.
Podstawa prawna
Art. 16a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

Czy sprawdzę w sieci postęp formalności

Chciałbym wyjechać za trzy tygodnie na wakacje do Grecji. Okazało się, że nie mam ważnego dowodu osobistego ani też paszportu. Wczoraj byłem w gminie i złożyłem wniosek o wydanie dowodu. Czy mogę monitorować z domu, kiedy dokument zostanie mi wydany?
TAK
Obecnie można już sprawdzić online, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło 1 marca br. e-usługę na stronie www.obywatel.gov.pl. w zakładce „Dowody osobiste”. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga dodatkowego zalogowania się. Wystarczy wpisać numer zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku, który otrzymaliśmy w urzędzie. Można próbować też pytać przez telefon, czy dowód jest już gotowy do odbioru. Urzędnik może jednak nam nie udzielić odpowiedzi, bo nie ma pewności, czy pytanie zadaje upoważniona do odbioru tego dokumentu osoba.
Podstawa prawna
Art. 13 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).
Czy o e-podpis mogę się ubiegać w urzędzie
Chciałbym większość spraw załatwiać przez internet. Jeden z urzędników w gminie poinformował mnie telefonicznie, że w tym celu powinienem dysponować podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Czy mogę otrzymać to uprawnienie bezpłatnie?
TAK
Taka możliwość istnieje w przypadku podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Trzeba wypełnić stosowne dokumenty o taki dostęp, a następnie złożyć je w urzędzie gminy. Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania profilu zaufanego znajdują się na stronie www.epuap.gov.pl. Za pomocą tej usługi możliwe jest złożenie pisma do każdego urzędu, który znajduje się na platformie ePUAP. Trzeba jednak pamiętać, że są pewne ograniczenia. Po pierwsze organ administracji publicznej musi określić wzór dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie konkretnej sprawy, po drugie przepisy prawa nie mogą wskazywać jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest doręczenie dokumentu w postaci papierowej.
Podstawa prawna
Par. 1 rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. poz. 778).
Art. 4 ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262).
Czy przez internet mogę dostać dokumenty z USC
Posiadam elektroniczny podpis i potrzebuję zwrócić się o odpis skróconego aktu urodzenia dzieci, a także odpis aktu małżeństwa. Czy w tym przypadku istnieje możliwość otrzymania dokumentu w formie elektronicznej?
TAK
Przepisy dają możliwość wydawania przez kierownika urzędu stanu cywilnego niektórych dokumentów, w tym odpisów aktów stanu cywilnego, w postaci dokumentu elektronicznego. Z przepisów wynika więc, że odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Podstawa prawna
Art. 44 ust. 6 ustawy z 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.).
Art. 63 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
Czy można zameldować dziecko online
Od urodzenia syna minęły już trzy miesiące, a ja jeszcze nie zgłosiłem go w urzędzie, tym samym nie ma jeszcze numeru PESEL. W rejonowej przychodni lekarskiej domagają się już podania tego numeru. Ponieważ prowadzę firmę, mam podpis elektroniczny. Czy przy jego wykorzystaniu mógłbym zgłosić dziecko do urzędu staniu cywilnego i je zameldować?
NIE
Przepisy ustawy o ewidencji ludności nie przewidują możliwości zameldowania drogą elektroniczną. Z tego względu nie można również zameldować w ten sposób dziecka. Z kolei po sporządzeniu aktu urodzenia kierownik urzędu stanu cywilnego występuje do ministra spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL (dla dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Polski oraz dzieci cudzoziemców obowiązanych do posiadania numeru PESEL) i powiadamia osobę zgłaszającą urodzenie o nadaniu numeru PESEL niezwłocznie po otrzymaniu informacji zwrotnej o jego nadaniu. Kierownik urzędu stanu cywilnego melduje także dziecko w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo u tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa. Zameldowania malucha na pobyt stały lub czasowy może dokonać jego przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nim faktyczną opiekę, w formie pisemnej na stosownym formularzu. Czynność ta wymaga osobistego stawiennictwa osoby dokonującej zameldowania dziecka oraz wylegitymowania się ważnym dowodem osobistym lub paszportem.
Podstawa prawna
Art. 28 ust. 1 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. nr 217, poz. 1427 ze zm.).
Czy elektronicznie zgłoszę urodzenie martwego dziecka
Oboje z żoną przeżywamy ogromną tragedię po stracie naszego dziecka. Lekarz poinformował nas, że i tak musimy to zgłosić do urzędu stanu cywilnego. Czy mogę tych czynności dokonać drogą elektroniczną?
NIE
Zgłoszenia urodzenia dziecka (żywego lub martwego) dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Przepisy ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego nie przewidują możliwości zgłoszenia urodzenia dziecka przez internet, co podyktowane jest tym, że zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu urodzenia podpisywanego przez osobę zgłaszającą i kierownika urzędu stanu cywilnego. Niniejszy protokół wraz z dokumentem medycznym potwierdzającym urodzenie (kartą urodzenia/kartą martwego urodzenia) stanowi podstawę sporządzenia aktu urodzenia, który jest dokumentem o szczególnej mocy dowodowej określającym m.in. dane osobowe (imię, nazwisko) dziecka, pochodzenie od określonych rodziców. W protokole urodzenia wpisywane są m.in. dane dotyczące dziecka, jego rodziców oraz oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka, które składa osoba zgłaszająca urodzenie. Dodatkowo osoba zgłaszająca ma obowiązek okazać kierownikowi urzędu stanu cywilnego swój dokument tożsamości. Zgłoszenia urodzenia mogą bowiem dokonać matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec, którzy ukończyli lat 16, mogą dokonać tego zgłoszenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
Podstawa prawna
Art. 14 i 57 ww. ustawy z 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. poz. 1741 ze zm.).
Czy o paszport można wystąpić przez internet
Chciałbym złożyć wniosek o wydanie paszportu drogą elektroniczną. Pani urzędniczka telefonicznie poinformowała mnie, że nie ma takiej możliwości. Ostatnio jednak słyszałem od znajomych, że coraz więcej spraw można załatwiać przez internet. Może jednak paszport też?
NIE
Na razie nie ma takiej możliwości. Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście. Wynika to m.in. z konieczności potwierdzenia tożsamości i pobrania danych biometrycznych w postaci odcisków palców, które są zamieszczane w warstwie elektronicznej paszportu. Udogodnieniem jest jednak to, że wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie paszportowym w kraju lub za granicą. Po odbiór dokumentu trzeba się zgłosić osobiście w urzędzie paszportowym, w którym został złożony wniosek. Sprawdza się tu za pomocą czytnika elektronicznego, znajdującego się na stanowisku odbioru dokumentów w urzędzie paszportowym, czy dane zawarte w mikroprocesorze są zgodne ze stanem faktycznym (dane osobowe i odciski palców).
Podstawa prawna
Art. 13 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 268 ze zm.).
Poradnik opracowany przy współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych