Co do zasady, dziedziczenie odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym nastąpiła śmierć spadkodawcy. Często jednak koszty obsługi prawnej mogą okazać się bardzo wysokie i przekroczyć wartość schedy.

Kluczową kwestią w sprawach o przekazanie zagranicznego spadku jest ustalenie, którego państwa prawo będzie w właściwe w interesującej nas sprawie. Zasady wyboru właściwego ustawodawstwa tę określa ustawa z 1965 r. –Prawo prywatne międzynarodowe. Przepis zawarty w art. 34 niniejszego aktu głosi, że w sprawach spadkowych właściwe jest prawo ojczyste (prawo państwa, którego dana osoba była obywatelem) spadkodawcy z chwili jego śmierci. Takie same zasady stosuje się, gdy przychodzi na określić ważność testamentu i czynności prawnych. Podkreślić należy jednak, iż jeśli testament został sporządzony w Polsce, to jedynym wymogiem jest spełnienie przez niego formy zgodnej z polskimi przepisami prawa.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Przejęcie zagranicznego spadku może być problematyczne ze względu na barierę językową. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika, który poprowadzi sprawę spadkową przed lokalnym sądem.

Innym, tańszym rozwiązaniem będzie natomiast zwrócenie się o pomoc do ambasad lub konsulatów. Posiadają one odpowiednie upoważnienie do pomocy w organizowaniu wniosków o stwierdzenie nabycia spadku. Zdobędziemy tam również informacje dotyczące przejęcia spadku oraz wybranych kancelariach prawniczych specjalizujących się w interesującej przez nas materii.

Problematyczne oraz bardzo kosztowne mogą być natomiast poszukiwania spadkodawcy. Jeśli nie wiemy gdzie spadkodawca mógł mieszkać czy jaki miał majątek, wybór prawnika, który zajmie się naszą sprawą może być bardzo kosztowny i przekroczyć może wartość ewentualnej schedy.

Przejęcie spadku na przykładzie Wielkiej Brytanii

Zacząć należy od ustalenia składników spadku. Konieczne jest więc sporządzenie listy wszystkich składników masy spadkowej należących do osoby zmarłej, takich jak: nieruchomości, konta bankowe, polisy ubezpieczeniowe, akcje i udziały wraz z podaniem lokalizacji (adresów) tychże składników. Należy również określić, jakie długi pozostawiła osoba zmarła, włączając w to zaległe podatki, opłaty bieżące, długi hipoteczne, czynsze dzierżawne itp.

Kolejny etap, który należy wykonać to uzyskanie prawa reprezentowania spadku. Zgodnie bowiem z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii przepisami, kiedy osoba umiera w Anglii i Walii, pozostawiając spadek o wartości większej niż 5.000,- GBP, koniecznym jest uzyskanie z sądu (Probate Court) pozwolenia (upoważnienia) na zarządzanie masą spadkową (Grant of Representation). Grant of Representation zawiera w sobie upoważnienie udzielane przez sąd (Probate Court) do zarządzania składnikami masy spadkowej. W przypadku dziedziczenia ustawowego jest to tzw. Grant of Letters of Administration, natomiast jeżeli spadkodawca pozostawił testament, sąd przyznaje tzw. Grant of Probate, czyli dokument poświadczający autentyczność/ważność testamentu i przyznający wykonawcom testamentu prawo działania zgodnie z dyspozycjami zawartymi w testamencie – czytamy na stronie ambasady w Londynie.

Jeśli otrzymamy już Grant można przystąpić do zbierania składników masy spadkowej. Upoważnienie trzeba będzie okazywać w bankach, ubezpieczalniach, urzędach rejestrowych itp., które na tej podstawie będą wypłacać pieniądze należne do spadku.
Następne etap to moment opłacania długów spadkodawcy. pozostawiła osoba zmarła. Osoba, która otrzymała Grant, powinna zamieścić ogłoszenie w "Gazecie Londyńskiej" oraz w lokalnej prasie (odpowiedniej dla miejsca zamieszkania osoby zmarłej) informujące o poszukiwaniu wierzycieli.

Ostatni etap to podział spadku. Po opłaceniu wszystkich rachunków i podatków, pozostałe pieniądze można wypłacić uprawnionym spadkobiercom. Spadek należy rozdzielić zgodnie z zapisem testamentu lub, jeżeli osoba zmarła nie pozostawiła testamentu, zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.

Pieniądze ze spadku i inne aktywa administrator spadku lub wykonawca testamentu przechowuje w powiernictwie i jest zobowiązany do przekazania ich uprawnionym spadkobiercom. Jeżeli zostaną wypłacone nieuprawnionym osobom, stanowić to będzie złamanie zasady zaufania i naruszenie przepisów powiernictwa, za co można być pozwanym do sądu.

Przy wartości spadku niższej niż 5.000,- GBP nie jest wymagane uzyskanie Grant of Representation

PODATEK

Kwota otrzymana ze spadku podlega w Polsce opodatkowaniu. W celu uzyskania w tej sprawie dokładnej informacji, należy kontaktować się z właściwym urzędem skarbowym na terenie kraju. Wydział Konsularny zwraca uwagę na konieczność dochowania obowiązków wynikających z przepisów polskiego prawa dewizowego oraz odpowiednich przepisów wykonawczych – informuje ambasada w Londynie