Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które zdaniem specjalistów potrzebują wsparcia w rozpoczęciu samodzielnego funkcjonowania mogą zamieszkać w mieszkaniu chronionym.

Czym są mieszkania chronione?

Jest to niepieniężna forma pomocy społecznej, przewidziana przez ustawę o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 – dalej ustawa). Osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów przygotowują się do prowadzenia samodzielnego życia.
Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na koniec 2013 roku w Polsce istniało 637 tego typu pomieszczeń, gotowych do zamieszkania przez potrzebujących.

Kto może z nich korzystać?

Uprawnionymi do skorzystania z tej pomocy są osoby, które z powodu:
• trudnej sytuacji życiowej
• wieku
• niepełnosprawności
• choroby
potrzebują wsparcia w codziennym życiu. Ale nie musi to być opieka całodobowa. A wszystkie potrzeby podopiecznego mogą być zaspokojone w ramach konsultacji ze specjalistami.
W szczególności z mieszkań chronionych powinny skorzystać osoby:
• z zaburzeniami psychiatrycznymi
• opuszczające: pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich
• cudzoziemcy, którym przyznano: status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.


Co obejmuje świadczenie?

Zgodnie z § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012r., poz. 305) dostarczanie schronienia nie jest jedynym elementem omawianej pomocy. Osoba nią objęta otrzymuje wsparcie w następujących formach:
• pracy socjalnej
• poradnictwa specjalistycznego
• nauki lub utrzymywania posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych a także pomoc w: przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym, ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.