Taką nieprawidłowość wskazał wojewoda śląski, który stwierdził nieważność uchwały rady powiatu w Lublińcu. Radni postanowili skorzystać z możliwości przewidzianej w art. 114 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.). Zgodnie z nim rada może w drodze uchwały zwiększyć wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz kwotę przeznaczoną na jej bieżące funkcjonowanie.

Radni podejmując taką uchwałę w sprawie Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Koszęcinie, postanowili jednocześnie, że wejdzie ona w życie z dniem podjęcia. Zdaniem wojewody zapis ten jest z kilku powodów niezgodny z prawem.
Organ nadzoru zwrócił uwagę, że delegacja ustawowa wynikająca z art. 114 ust. 2 zawiera upoważnienie do wydania przepisów powszechnie obowiązujących na terenie powiatu. Uchwała jest więc aktem prawa miejscowego. Tymczasem ta podjęta przez radnych Lublińca nie spełnia wymogów stawianych tej kategorii przepisów. Po pierwsze nie zawiera ona norm o charakterze generalnym, ponieważ jest adresowana do jednej, konkretnej placówki, a prawidłowo powinna być skierowana do szerszego kręgu podmiotów, tak aby była podstawą do wielokrotnego stosowania.
Reklama
Następnie uchwała rady powiatu w Lublińcu nie przewiduje uzależnienia wejścia jej w życie od publikacji w dzienniku urzędowym, a to jest warunkiem koniecznym, aby mogła zacząć obowiązywać. Wreszcie akt prawa miejscowego powinien przewidywać odpowiedni termin wejścia w życie liczony od dnia jego ogłoszenia. Co do zasady przepisy o charakterze powszechnie obowiązującym wchodzą w życie po upływie 14 dni od publikacji, chyba że dany akt określi termin dłuższy.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 31 października 2014 r., nr NPII.4131.403.2014. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia