Wojewodowie apelują do ministra pracy o pieniądze na nowe zadania związane z kontrolą domów dziecka i rodzin zastępczych
Urzędy wojewódzkie od września sprawują nadzór i kontrolę nad systemem pieczy zastępczej. Same o to zabiegały. Problem w tym, że resort pracy nie zadbał w budżecie o dodatkowe środki na to nowe zadanie. Efekt jest taki, że brakuje wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia takich kontroli. Tym bardziej że na urzędach wciąż ciąży presja, aby nie zwiększały zatrudnienia, a ich fundusze wynagrodzeń są od 2009 r. zamrożone. Może być więc problem z realizacją zadań.
Ulepszyli nadzór