Załatwiając sprawę w urzędzie, dowiedziałam się przy okazji, że w dowodzie osobistym mam wpisany nieaktualny kod pocztowy. Ten ostatni musiał się zmienić po tym, gdy wyrobiłam dokument, mam go bowiem już od kilku lat. Czy w związku z tym powinnam wymienić go na nowy – zastanawia się pani Grażyna.
Nie. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które odpowiada za problematykę państwowych ewidencji ludności, w obecnym stanie prawnym dowód osobisty trzeba co prawda wymienić na nowy, gdy zmienia się nasz adres zameldowania, ale nie dotyczy to sytuacji, gdy modyfikacji ulega jedynie kod pocztowy. Z tego powodu dowód nie zostanie również unieważniony z urzędu. Wynika to z faktu, że kod pocztowy z punktu widzenia wartości informacyjnej pełni rolę jedynie pomocniczą. Przecież znając adres, można trafić do danej osoby nawet wówczas, gdy nie zna się kodu pocztowego. Zmiana tego ostatniego w żaden sposób nie wpływa również na możliwość weryfikacji tożsamości obywatela.
Jeśli mimo to komuś przeszkadza nieaktualny kod pocztowy w dowodzie, może wystąpić o nowy dokument, który powinien zostać wydany bezpłatnie. Ale uwaga! Od 1 stycznia 2015 r., a więc już za nieco ponad dwa miesiące zaczną obowiązywać regulacje, zgodnie z którymi w dowodzie nie będzie zamieszczany adres zameldowania. W praktyce oznacza to, że zmiana tego ostatniego nie będzie rodziła konieczności wymiany dokumentu. Dowody wydane przed 1 stycznia przyszłego roku zachowają ważność do końca okresu, na jaki je wystawiono, nawet wtedy gdy w międzyczasie zmieni się adres zameldowania posiadacza.
Modyfikacja innych danych objętych wpisem do dowodu, czyli przede wszystkim imienia lub nazwiska, jest i pozostanie w nowym stanie prawnym obowiązkiem. Jego niedopełnienie wiąże się z sankcjami, od kary grzywny do nawet miesięcznego ograniczenia wolności.
Podstawa prawna
Art. 37 ust. 1, art. 40, art. 55 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zm.) – obowiązuje do 31 grudnia 2014 r. Art. 12, 46, 79, 89 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131 ze zm.) – wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.