Dowód osobisty nie tylko potwierdza nasze obywatelstwo i tożsamość. To także dokument, którego przedstawienie wymagane jest przy podpisywaniu różnego rodzaju umów. Gdy trafi on w niepowołane ręce, istnieje ryzyko, że na nasze nazwisko zostaną zaciągnięte niechciane zobowiązania. Nie wszystkie bowiem firmy zadają sobie trud sprawdzenia, czy tożsamość posiadacza dowodu faktycznie pokrywa się z danymi widniejącymi na dokumencie.

Jak zatem powinniśmy postępować, gdy zorientujemy się, że utraciliśmy dowód osobisty? W przypadku jego kradzieży, w pierwszej kolejności należy poinformować o tym policję. Niezależnie natomiast od przyczyny jego utraty, zgłaszamy zaistniały fakt do organu gminy bądź placówki konsularnej.

- Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną – informuje Tomasz Demiańczuk, inspektor z Urzędu M. St. Warszawy.

Po dokonaniu zgłoszenia otrzymamy stosowne zaświadczenie o utracie dokumentu.

- Upoważnione ograny wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu – dodaje Tomasz Demiańczuk.

Oznacza to, że nie musimy osobiście udawać się do siedziby organu, który wydał nasz dokument tożsamości. Osobiste stawiennictwo w najbliższym organie gminy lub placówce konsularnej wymagane jest natomiast do zgłoszenia utraty dokumentu. W przedkładanym zawiadomieniu (na piśmie) należy zawrzeć następujące dane:

• Imię (imiona) i nazwisko;
• Adres zamieszkania;
• Imiona rodziców;
• Nazwisko rodowe matki posiadacza;
• Dane ogranu, który wydał dowód osobisty

Osoba, która utraciła dowód osobisty musi niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy. Obowiązek ten nie będzie dotyczyć jednak osób przebywających na stałe za granicą. W sytuacji, gdy odnajdziemy dowód po zgłoszeniu jego utraty, należy przekazać go organowi który wydał dokument. Posługując się bowiem takim dokumentem narażamy się na odpowiedzialność karną

Poinformuj bank

Informację o zgubieniu dowodu osobistego bądź jego kradzieży należy również przekazać do banku, w którym prowadzimy rachunek, aby wyeliminować ryzyko podszycia się pod nas.

- Musimy być świadomi, że nasze dane znajdujące się w dowodzie osobistym mogą być wykorzystane do uzyskania telefonicznego lub internetowego dostępu do naszych usług i wyprowadzenia pieniędzy z banku. Zasadniczo, z uwagi na stosowane systemy autoryzacji jest to trudne, ale nie jest niemożliwe – w szczególności gdy staliśmy się ofiarą zaplanowanych działań i nasz dowód został skradziony przez osoby odpowiednio przygotowane do popełniania tego typu przestępstw – informuje Bartosz Kapuściński, radca prawny w Alior Banku.

Kwestii przekazania bankowi informacji o utracie dowodu nie należy bagatelizować. Obca osoba mająca dostęp do wszystkich niezbędnych danych może bowiem zaciągnąć kredyt na nasze nazwisko.

- Bank po otrzymaniu informacji o zagubieniu dokumentu powinien dokonać odpowiedniego zastrzeżenia w swoim systemie oraz za pośrednictwem bazy Dokumenty Zastrzeżone (jest to międzybankowy system administrowany przez Związek Banków Polskich) poinformować o tym fakcie inne banki, co powinno zminimalizować ryzyko posłużenia się naszym dowodem w innej instytucji – wyjaśnia Bartosz Kapuściński.