W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) brakuje wielu istotnych danych o przedsiębiorcach. Informacje, które w niej widnieją, są często błędne lub nieaktualne. Projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma naprawić przynajmniej niektóre z mankamentów.
Doniosłe zmiany dotyczyć mają adresu, pod którym zarejestrowano firmę.
Reklama

Reklama
– Projekt przewiduje, że adres do doręczeń zamieszczony w CEIDG będzie rodził skutki administracyjne i sądowe. To dobre rozwiązanie, bo ułatwi wierzycielom dochodzenie roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do tego rejestru – uważa radca prawny Lech Obara z Kancelarii Lech Obara i Współpracownicy.
Doręczenie np. wezwania do zapłaty na adres wskazany w CEIDG będzie uznawane za doręczenie na prawdziwy adres przedsiębiorcy. I nie będzie on mógł się tłumaczyć, że nie odebrał pisma, bo np. dawno w tym miejscu nie urzęduje.
Koniec też z firmami widmami, które jako swoją siedzibę wskazują przypadkowe lokale.
– Aby ułatwić wierzycielom dochodzenie roszczeń, do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma wrócić przepis, że przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wskazany jest we wpisie – zwraca uwagę radca prawny Katarzyna Urbańska z Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Szpyrka, Urbański, Urbańska.
Sankcją za niedopełnienie tego wymogu będzie wykreślenie takiej firmy z CEIDG przez ministra gospodarki.
– Zmiany mają sprzyjać zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, których zaufanie do kontrahentów bazuje na informacjach czerpanych z ewidencji – podkreśla Ewa Terlikowska, główny specjalista w departamencie handlu i usług Ministerstwa Gospodarki. – Proponujemy też uproszczenie procedur administracyjnych związanych z dokonywaniem wpisów, wykreśleń i sprostowań w ewidencji przedsiębiorców – osób fizycznych – dodaje.
Przykłady? Dziś, aby wykreślić z CEIDG przedsiębiorcę, który zawiesił działalność na dłużej niż dwa lata, potrzebna jest decyzja ministra gospodarki. Po zmianach wpis będzie znikał automatycznie po dwóch latach, jeśli zawieszona działalność nie zostaje podjęta na nowo. Podobnie skomplikowana procedura obowiązuje przy wykreślaniu z rejestru zmarłego przedsiębiorcy. W założeniu po zmianach ma to następować automatycznie po uzyskaniu informacji o zgonie z systemu PESEL.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji