Katalog tajemnic objętych ochroną prawną nie ogranicza się do tajemnic związanych z wykonywania konkretnego zawodu. W polskim porządku prawnym określono bowiem szereg tajemnic odnoszących się do instytucji państwowych, samorządowych, organizacji społecznych czy też podmiotów gospodarczych. W przypadku ujawnienia takich tajemnic odpowiedzialność karną poniesie nie tylko osoba fizyczna, lecz także określona instytucja zobowiązana do ich ochrony.

• Tajemnica korespondencji (art. 267, § 1, 2, 3 i 4 Kodeksu karnego)

Zgodnie z art. 267 § 1. Kodeksu karnego kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

• Tajemnica dawcy krwi

Reklama

Zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, dawcy krwi zapewniania jest anonimowość a oznakowanie opakowań krwi nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy krwi przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.

• Tajemnica postępowania karnego

Reklama

Zgodnie z art. 241. § 1 Kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r., kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega ten, kto rozpowszechnia publicznie wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności. (art. 241. § 1)

• Tajemnica medyczna osoby zmarłej

Lekarze stwierdzający zgon i jego przyczyny obowiązani są, dla celów statystycznych, udzielać na żądanie właściwych organów wyjaśnień odnoszących się do faktu zgonu i jego przyczyny. Jeżeli zmarły pozostawał podczas ostatniej choroby pod opieką lekarską, wyjaśnienia powinny również dotyczyć przebiegu tej choroby. Wyjaśnienia te stanowią jednak tajemnicę prawnie chronioną i mogą być wykorzystywane tylko dla celów statystycznych oraz w postępowaniu sądowym (art. 11 ust. 7 ustawy cmentarzach i chowaniu zmarłych).

• Tajemnica inspekcji sanitarnej

Uzyskane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli informacje, dokumenty i inne dane zawierające tajemnicę prawnie chronioną kontrolowanego nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub zdrowia człowieka, z wyłączeniem żądania sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem (art. 29a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

• Tajemnica poselska i senatorska

Określona w ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zgodnie z przepisami tej ustawy (art. 19 Ust. 1) w wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

• Tajemnica przedsiębiorstwa

Określona została w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 3 przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

• Tajemnica przeszczepów

Została określona w ustawie z dnia z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. W art. 19 ust. 1 stwierdzono, iż dane osobowe dotyczące potencjalnego dawcy, dawcy, potencjalnego biorcy i biorcy są objęte tajemnicą i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o tajemnicy zawodowej i służbowej oraz w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej przez zakłady opieki zdrowotnej. Jeżeli natomiast narząd ma być pobrany od żywego dawcy, przepis ust. 1 nie dotyczy ujawnienia danych osobowych o dawcy i o biorcy odpowiednio tym osobom.

• Tajemnica statystyczna

Uregulowana w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Zgodnie z nią zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby; udostępnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych dla innych niż podane celów jest zabronione.

O tajemnicy statystycznej mowa jest również w art. 10 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. 10.47.277).

• Tajemnica geologiczna

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze dokumentację geologiczną przekazuje się w czterech egzemplarzach właściwemu organowi administracji geologicznej. Organ gromadzi informacje oraz próbki uzyskane w wyniku prowadzenia prac geologicznych w celu wykonania zadań określonych w ustawie. Podlegają one ochronie w zakresie, w jakim wymaga tego interes państwa lub ich właściciela.

• Tajemnica wynalazku

Określona określona w ustawie Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (art. 56, 57).

• Tajemnica prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw

Według art. 62 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji informacje uzyskane przy opracowaniu analiz stanowią tajemnicę podlegającą ochronie na zasadach określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych. Ochronie podlegają również informacje uzyskane w związku z prowadzonym procesem prywatyzacji, z zastrzeżeniem informacji ujawnianych na podstawie ustawy.

• Tajemnica komisji śledczej

Określona w art. 16 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledcze.

• Tajemnica przedsiębiorstwa w przypadku produktu niebezpiecznego

Zawarta w art. 27 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

• Tajemnica negocjacji

Określona w art. 721. § 1 i 2 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. Zgodnie z nim jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści.

• Tajemnica przedsiębiorcy

Określona w art. 76 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

• Tajemnica producentów i handlowców

Określona w art. 13, 22 oraz 45 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

• Tajemnica dokumentów do dokonania wpisu do rejestru lotnisk określona w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (art. 58 ust. 1).

• Tajemnica własności przemysłowej

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej wynalazek tajny stanowi tajemnicę prawnie chronioną. O tajności wynalazku dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa Państwa postanawiają, odpowiednio, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.