Według komentarza do kodeksu karnego autorstwa Magdaleny Budyń-Kulik, Patrycji Kozłowskiej-Kalisz, Marka Kulika i Marka Mozgawy "tajemnica zawodowa istnieje, gdy wiadomość nią objęta została uzyskana przez osobę reprezentującą określony zawód, z tytułu wykonywania którego było możliwe wejście w posiadanie cudzej tajemnicy czy sekretu". Zgodnie z art. 266 §1 kk. każdy, kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega odpowiedzialności karnej.

Poniżej przedstawiamy rodzaje tajemnic zawodowych:

• tajemnica adwokacka określona w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.09.146.1188 z późniejszymi zmianami) – art. 6;

• tajemnica radcowska określona w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.10.10.65 z późniejszymi zmianami) – art. 3;

• tajemnica notarialna określona art. 18 w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.08.189.1158 z późniejszymi zmianami) – art. 18;

• tajemnica komornicza określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.06.167.1191 z późniejszymi zmianami) – art. 20;

• tajemnica rzecznika patentowego określona w ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. orzecznikach patentowych(Dz.U.01.49.509 z późniejszymi zmianami) – art. 14;

• tajemnica żołnierzy zawodowych określona w art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 10.90.593 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) - art. 51;

• tajemnica inspektora pracy określona w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.07.89.589, z późniejszymi zmianami) - art. 45;

• tajemnica psychiatryczna określona w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.94.111.535. z późniejszymi zmianami) – art. 50;

• tajemnica psychologa określona w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.01.73.763 z późniejszymi zmianami) – art. 14;

• tajemnica pocztowa określona w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U.08.189.1159-tekst jednolity z późniejszymi zmianami) – art. 39;

• tajemnica rzeczoznawcy majątkowego określona w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.10.102.651 z późniejszymi zmianami) - art. 175;

• tajemnica sędziowska określona w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z późniejszymi zmianami) – art. 85 oraz w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U.02.240.2052 z późniejszymi zmianami) - art. 35;

• tajemnica prokuratorska określona ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U.08.7.39 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) - art. 48;

• tajemnica giełdowa określona w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym (Dz.U.10.211.1384 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) - art. 147, 148;

• tajemnica funduszy inwestycyjnych określona w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.04.146.1546 z późniejszymi zmianami) - art. 280;

• tajemnica funduszy emerytalnych określona w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 10.34.189 z późniejszymi zmianami) art. 49;

• tajemnica dziennikarska określona w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. 84.5.24 z późniejszymi zmianami) – art. 15;

• tajemnica lekarska określona w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.08.136.857 z późniejszymi zmianami) – art. 40;

• tajemnica pielęgniarki i położnej określona w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.09.151.1217 z późniejszymi zmianami) – art. 21;

• tajemnica aptekarska określona w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U.08.136.856 z późniejszymi zmianami) – art. 21;

• tajemnica biegłego rewidenta określona w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.09.77.649 z późniejszymi zmianami) – art. 101;

• tajemnica doradcy podatkowego określona ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. 11.41.213 – tekst jednolity) – art. 37;

• tajemnica giełdy towarowej określona w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U.10.48.28 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) - art. 53;

• tajemnica ubezpieczeniowa określona w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.10.11.66 z późniejszymi zmianami) - art. 19;

• tajemnica służby medycyny pracy określona w ustawie z dnia 27 czerwca o 1997 r. służbie medycyny pracy (Dz.U.04.125.1317, z późniejszymi zmianami) – art. 11;

• tajemnica skarbowa określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.05.8.60 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) – art. 294;

• tajemnica bankowa określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.02.72.665 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) – art. 104 i w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U.05.1.2 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) – art. 55;

• tajemnica strażnika gminnego określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.o strażach gminnych (Dz.U.97.123.779 z późniejszymi zmianami) – art. 27;

• tajemnica handlowa określona w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.09.151.1219 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) – art. 16;

• tajemnica urzędnika państwowego określona w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U.01.86.953 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) – art. 17;

• tajemnica pracowników i członków rady nadzorczej ZUS (również tajemnica zakładu ZUS) określona w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.09.205.1585 –tekst jednolity z późniejszymi zmianami) – art. 79;

• tajemnica pośrednika ubezpieczeniowego określona w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.03.124.1154 z późniejszymi zmianami) – art. 13;

• tajemnica brokerska określona w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.03.124.1154 z późniejszymi zmianami) – art. 26;

• tajemnica pracownika pomocy społecznej określona w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.09.175.1362 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) – art. 119;

• tajemnica pracowników sądów i prokuratury określona w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury. (Dz.U.98.162.1125, z późniejszymi zmianami) - art. 6;

• tajemnica członka korpusu służby cywilnej określona w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.08.227.1505 z późniejszymi zmianami) – art. 76;

• tajemnica obrońcy określona w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42 z późniejszymi zmianami) – art. 49;

• tajemnica przedsiębiorstwa i pracownika Urzędu Konkurencji i Ochrony Konsumentów określona w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.07.50.331 z późniejszymi zmianami) - art. - 70, 73;

• tajemnica autorska określona w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 – art. 84;

• tajemnica celna określona w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U.09.168.1323 z późniejszymi zmianami) – art. 8;

• tajemnica telekomunikacyjna określona w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.04.171.1800 z późniejszymi zmianami) – art.159 160, 162;