W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego i poselskiego projektów ustawy o zmianie ustawy o policji i niektórych innych ustaw. Oba zakładają powstanie CBŚP, posłowie pracowali nad nimi łącznie.

Bardziej szczegółowy w tym zakresie jest projekt zgłoszony przez posłów PiS. Chcą oni dać większą samodzielność Centralnemu Biuru Śledczemu, które obecnie działa w ramach Komendy Głównej Policji. Podkreślają, że w związku z tym nie ma autonomii finansowej, kadrowej czy logistycznej. Proponują więc, aby stało się odrębną strukturą. Ich zdaniem przyczyni się to do skuteczniejszego zwalczania przestępczości.

Jeśli zaproponowane zmiany zostaną przyjęte, nowa struktura będzie samodzielnie dysponować środkami z budżetu państwa z puli rozdzielanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Nowy komendant CBŚP zyska takie same uprawnienia jak komendanci wojewódzcy czy rektorzy szkół policji. Będzie miał możliwość tworzenia własnych jednostek organizacyjnych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami i celami.

CBŚP ma też mieć własny pion logistyczny, którego zadaniem byłoby bieżące zaopatrywanie podległych jednostek terenowych. Realizowałby on zakup uzbrojenia i techniki specjalnej, natomiast za nabycie sprzętu, materiałów i usług oraz kwestie dotyczące uposażenia funkcjonariuszy odpowiadałaby centrala biura.

Nowy szef uzyska też uprawnienia do samodzielnego kreowania polityki kadrowej. Zdaniem autorów projektu dzięki temu będzie mógł zapewnić taką obsadę CBŚP, która najlepiej odpowiadałaby stawianym przed nim celom, oraz optymalnie wykorzystywać zatrudnionych funkcjonariuszy.

Etap legislacyjny

Po I czytaniu