Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.Projekt nowelizacji ustawy przewiduje utworzenie nowej, odrębnej jednostki organizacyjnej Policji o zasięgu ogólnokrajowym – Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). Jednostką będzie kierował Komendant CBŚP, który będzie podlegał Komendantowi Głównemu Policji.

"Zwiększyliśmy samodzielność i sprawność CBŚ. Rozwiązaliśmy dylematy, z którymi borykaliśmy się od lat" - zapowiadał na konferencji prasowej Donald Tusk.

Niektóre z założeń, mówią, że komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, jako organ Policji, będzie miał uprawnienia w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dotyczących wnioskowania o zastosowanie kontroli operacyjnej. Uprawnienia te są tożsame z niektórymi uprawnieniami posiadanymi przez komendanta głównego i komendantów wojewódzkich Policji.

Jedną z istotnych zmian jest wyraźne doprecyzowanie, że do zadań Policji należy fizyczne zwalczanie terroryzmu. Usankcjonuje to udział wyspecjalizowanych jednostek i komórek działających w ramach Policji w systemie ochrony antyterrorystycznej Polski. Policja jest formacją, która posiada najbardziej rozbudowane i wyspecjalizowane siły przeznaczone do fizycznego zwalczania terroryzmu, działań minersko-pirotechnicznych, zatrzymań wysokiego ryzyka oraz wsparcia ochrony VIP. Chodzi o: Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP (posiada status specjalnej jednostki interwencyjnej UE), Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji oraz sekcje antyterrorystyczne komend wojewódzkich Policji.

Źródło: CIR